Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Finansutskottets protokoll 2019/20:2Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:2

Datum

2019-09-24

Tid

kl. 09.00-09.17, ajournering. kl. 09.30-10.56

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Riksbanken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade utskottet om BIS och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälan

Hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 16 september 2019 finns på expeditionen.

§ 3

Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget
Finansutskottet beslutar att

dels bereda utskotten tillfälle att senast tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 14.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över proposition 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 (Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas i de delar de rör inkomster och utgifter som berör respektive utskotts ämnesområde.

dels bereda skatteutskottet tillfälle att senast tisdagen den 5 november 2019 kl. 14.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över proposition 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 (Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas i de delar de berör inkomstsidan på skatteutskottets ämnesområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inhämtande av yttrande över förslag till höständringsbudget för 2019

Finansutskottet beslutar att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 14.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts ämnesområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag den 1 oktober kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:2

§ 1-4

§ 5-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Adnan Dibrani (S)

-

-

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

-

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

Eva Lindh (S)

X

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

X

O

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

X

Larry Söder (KD)

X

X

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande