Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-26

TID

9.00–9.15

9.30–10.28

10.36-10.37

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utskottsassistent

Ordföranden hälsade Marilena Cottone välkommen som utskottsassistent i utskottets kansli.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 3

OECD-konferens

Utskottet beslutade att Erik Ottoson (M) deltar från utskottet på OECD-konferens i Paris den 10–11 oktober 2019.

§ 4

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats

  • proposition 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 – Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

§ 5

Anmälningar

  • Valprövningsnämndens promemoria Erfarenheter av prövningen av överklaganden av 2019 års val till Europaparlamentet har överlämnats till utskottet (dnr 67-2019/20).
  • En checklista antagen av Venedigkommissionen angående relationen mellan den parlamentariska majoriteten och oppositionen i en demokrati; CDL-AD(2019)015.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 

§ 7

Skriftlig information

Biträdande kanslichefen anmälde utdelad promemoria från Justitiedepartementet med information till utskottet om EU:s anslutning till Europakonventionen.


§ 8

Ajournering av sammanträdet

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 9

Skriftlig information

Utskottet diskuterade utdelad promemoria från Justitiedepartementet med information till utskottet om EU:s anslutning till Europakonventionen.

§ 10

Skriftlig information

Föredraganden anmälde en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet med information till utskottet om rådsslutsatser om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

§ 11

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet beslutade att bjuda in riksdagsdirektören till utskottets sammanträde tisdagen den 12 november för att informera om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 (redog. 2018/19:RS1) och budgetpropositionen för 2020 UO1 i berörda delar.

Ärendet bordlades

§ 12

Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet behandlade fråga om utskottsinitiativ.

Frågan bordlades

§ 13

Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025

Utskottet behandlade frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2018/19:136 och följdmotioner.

Ärendet bordlades

§ 14

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:2.

§ 15

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet torsdagen den 17 oktober 2019.

§ 16

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att beredningsdelegationen kallas till sammanträde torsdagen den 10 oktober 2019.


Vid protokollet

Justeras 2019-10-08

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1-8

§ 9-11

§ 13

§14-16

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

-

-

-

-

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

-

-

-

-

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

O

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

-

O

O

O

Per Söderlund (SD)

O

O

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

O

Lars Jilmstad (M)

O

O

O

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

O

O

O

O

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande