Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Kulturutskottets protokoll 2019/20:2

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

Torsdagen den 3 oktober 2019

TID

Kl. 9.30–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:1 av den 24 september 2019.

§ 2

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att föredragande Judit Farago Gontier, konstitutionsutskottet, får närvara vid informationspunkten från Myndigheten för press, radio och tv.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från Myndigheten för press, radio och tv

Generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson m.fl. informerade bl.a. i frågan om förhandsprövning samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Föredragande Judit Farago Gontier, konstitutionsutskottet, närvarade under denna punkt.

§ 4

Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (KrU2)

Fortsattes behandlingen av motioner om Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (jfr prot. 2019/20:1.2).

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

– dnr 115-2019/20

– dnr 124-2019/20

§ 6

Beslut om utfrågning

Utskottet beslutade att delta i en gemensamma utfrågningen på temat Agenda 2030 frågor om psykisk hälsa med socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet den 23 januari 2020.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 8 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:2

– – – §§

1–2

3

4–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

Roland Utbult (KD)

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

D

D

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

D

D

D

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

D

D

D

Per Söderlund (SD)

N

N

N

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.