Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-26

TID

08.00 – 08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Miljöråd 4 oktober 2019

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med statssekreterare Eva Svedling, Miljödepartementet, om punkterna 3 och 4 på rådsdagordningen:


Rådets dagordningspunkt 3. En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi

Underlaget utgjordes av en den 23 september 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen stödjer att kommissionen förespråkar netto-nollutsläpp av växthusgaser i EU till 2050. Det är i linje med Sveriges position om att EU ska nå netto-nollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs.

Regeringen ser positivt på att meddelandet har behandlats brett i alla berörda rådsformationer så att olika aspekter av omställningen lyfts fram. Regeringen välkomnar att 24 medlemsstater stödde målsättningen om att EU ska nå netto-nollutsläpp senast 2050 vid Europeiska rådets möte i juni. EU behöver dock enas om en sådan målsättning så snart som möjligt för att tidigt under 2020 kunna lämna in en ambitiös klimatstrategi till FN. Det är bara genom att gå före som EU kan behålla sin internationella ledarroll och driva på i genomförandet av Parisavtalet.

Det är viktigt att omställningen sker på ett sätt som skapar så stora fördelar som möjligt för alla EU:s medborgare och ekonomin. Regeringen anser att användning av alla relevanta verktyg inom EU måste övervägas för att möjliggöra och stödja omställningen i varje medlemsstat. Regeringen föreslår att Sverige ska verka för att EU-finansiering inte ska gå till investeringar i fossil energi. Regeringen välkomnar en fortsatt diskussion om hur omställningen kan genomföras på ett sätt som kan skapa enighet om att EU både kan och ska nå netto-nollutsläpp senast 2050.

M-, KD- och SD- ledamöterna vidhöll tidigare anmäld avvikande mening:

I enlighet med IPCC:s rapport bör användningen av förnyelsebar energi öka, men rapporten menar även att kärnkraften behövs för att uppnå klimatmålen.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Det saknas ett resonemang kring den redan existerande ekonomiska ojämlikheten. Eftersom strategin tar upp vikten av medborgarnas ansvar och deras vilja att delta i omställningen som avgörande faktorer för att vi ska lyckas med strategin, är det nödvändigt att strategin också talar om människors förmåga och möjligheter att bidra till den förändringen oavsett viljan. I övrigt vill Vänsterpartiet i likhet med tidigare ståndpunkt att Sverige ska arbeta för att EU tar beslut om ett nettonoll utsläpp till tidigare än 2050.”

Regeringen åtog sig att senast till EU-nämnden den 27 september 2019 återkomma med en förtydligande text avseende formuleringen ”relevanta verktyg inom EU.

Rådets dagordningspunkt 4. Förberedelserna inför mötet inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar

Underlaget utgjordes av en den 23 september 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att förslaget till rådsslutsatser till stor del tillgodoser de svenska prioriteringarna och kan på rådsmötet därför ställa sig bakom ett antagande av rådsslutsatserna. Regeringen anser dock att slutsatserna på ett tydligare sätt bör signalera att EU även på kort sikt är berett att höja sin ambition i linje med vad vetenskapen kräver. Regeringen avser därför verka

för att rådsslutsatserna tydliggör att EU under 2020 inte bara uppdaterar sitt åtagande till 2030 utan också höjer det. Sverige bör driva på för att EU:s klimatmål för 2030 skärps till en minskning av växthusgasutsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990 och är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Regeringen avser även verka för att EU ska stödja att alla parter har femåriga gemensamma tidsramar för sina åtaganden från 2031, i linje med Parisavtalets femåriga ambitionscykel.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Statssekreterare Eva Svedling och statssekreterare Gunvor G. Ericson med medarbetare lämnade under övriga punkter på dagordningen information inför miljörådet den 4 oktober 2019.

Avseende rådets dagordningspunkt 5 om det åttonde miljöhandlingsprogrammet var utskottet och statssekreterare Gunvor G. Ericson överens om att den svenska ståndpunkten kan förtydligas så att det framgår att programmets mål ska vara utvärderingsbara eller mätbara. Gunvor G. Ericson uppgav vidare på denna punkt att regeringen kommer att återkomma till utskottet om kommissionen presenterar ett förslag till ett åttonde miljöhandlingsprogram.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information om avslutat rumänskt och nytt finländskt ordförandeskap

Skriftlig information om det avslutade rumänska och nya finländska ordförandeskapet hade lämnats och lades till handlingarna.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 oktober 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:2

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

-

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marlene Burwick (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.