Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Näringsutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-26

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 2

Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum (NU5)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:135 om Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet (NU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:123 om Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen (NU7)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:153 om första kontrollstationen för energiöverenskommelsen och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in det planerade sammanträdet torsdagen den 17 oktober kl. 10.00.

§ 6

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan till Energimyndigheten.

Utskottet beslutade att uppdra åt kansliet att finna en tid för mötet.

Utskottet informerades om förslag på nya tider för möte med IVA.

Utskottet beslutade att uppdra åt kansliet att finna en tid för sammanträdet.

§ 7

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om ändringar i höstens sammanträdesplan.

Utskottet informerades om att Lorena Delgado Varas (V) fått förhinder att delta vid OECD:s parlamentarikerdagar i Paris och att endast ledamoten Lotta Olsson (M) deltar från utskottet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 oktober kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 10 oktober 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1-3

§ 4-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

O

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande