Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Skatteutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-26

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Andreas Lennkvist Manriquez (V) särskilt välkommen till dagens sammanträde

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Ändring i det nordiska skatteavtalet (SkU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:126.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:2.

§ 4

Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU (SkU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:143.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:3.

§ 5

Utskottets resor

Utskottet beslutade att genomföra en utskottsresa till Finland den 14-15 oktober 2019.

Utskottets beslutade att genomföra en delegationsresa till Tyskland den 28-31 oktober 2019.

Utskottet fortsatte diskussionen om de kommande resorna.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet diskuterade mötet som äger rum den 10-11 oktober i OECD Global Parliamentary Network i Paris.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 oktober 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

X

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-09-20

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.