Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Trafikutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-19

TID

10:00-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg (TU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:137.

Utskottet justerade 2019/20:TU3.

Förslag om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 396.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Höstens EU-arbete

Utskottet lade dokumentet om höstens EU-arbete till handlingarna.

Internet Governance Forum den 25–29 november 2019

Utskottet beslutade att ge presidiet mandat att fatta beslut om deltagande vid Internet Governance Forum den 25–29 november 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli och Esbjörn Wahlberg från Centerns gruppkansli fick närvara under punkten 7 vid dagens sammanträde.

Information från Inlandsbanan AB


Vd Peter Ekholm och ordförande Katarina Nyberg Finn från Inlandsbanan AB informerade om aktuella frågor.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 15 oktober kl 11.00

Vid protokollet

Sofia Ekstrand

Justeras den 15 oktober

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:2

§ 1-8

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

Jessika Roswall (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

Helena Antoni (M)

O

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)