Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019–09–17

TID

11:00–11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU:s framtid

Information om EU:s framtid från EU-minister Hans Dahlgren samt medarbetare från Statsrådsberedningen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– konferensen ”WPL Kyiv Global Conference: Women, Peace and Security” i Kiev, Ukraina 3-4 oktober har senarelagts. Deltagande kommer inte att vara motiverat.
– försvarsminister Peter Hultqvist lämnar information till försvars- och utrikesutskottet den 19 september kl. 10:00 i Försvarsutskottets sessionssal.

– anmälningsblankett delades ut på bordet för inkommande besök från UNHCR den 23 oktober kl. 12:45-13:45.
– tidsplanen har skickats ut och att datum för sammanträdena ligger ute på den externa hemsidan.

§ 4

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 september 2019 kl. 10:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 19 september 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1 - 5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

Olle Thorell (S)

X

Hans Rothenberg (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

Aylin Fazelian (S)

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Magnus Ek (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Jamal El-Haj (S)

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

Boriana Åberg (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

X

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

X

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande