Protokoll utskottssammanträde 2019/20:30

Civilutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30

DATUM

2020-04-16

TID

11.30–12.15

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara uppkopplade per telefon: Larry Söder (KD), Johan Löfstrand (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Elin Lundgren (S), Mikael Eskilandersson (SD), Momodou Malcolm Jallow (V), Lars Beckman (M), Joakim Järrebring (S), Angelica Lundberg (SD), David Josefsson (M), Ola Möller (S) och Inga-Lill Sjöblom (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Familjerätt (CU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Beslut om sammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 15 § riksdagsordningen (tilläggsbestämmelse 7.15.3) att sammanträda under arbetsplenum i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Fastighetsrätt (CU13)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Planering och byggande (CU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (CU23)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:120 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Övriga frågor

Ordföranden informerade om att ledamöter som alltid vill vara närvarande per telefon på sammanträden för beredning kan anmäla detta till kansliet.

Fråga om tidsplan för förslag om utskottsinitiativ om ändring i reglerna om personligt betalningsansvar i aktiebolag diskuterades.
Kansliet kommer att återkomma med förslag i frågan.

Kansliet upplyste om att utskottets tillkännagivande om fordonsmålvakter (bet. 2016/17:CU8, rskr. 2016/17:166 och 167) redovisas i prop. 2019/20:67 som behandlas av trafikutskottet under våren. Synpunkter på redovisningen kan framföras av ledamöter i det utskottet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 23 april 2020 (tid och lokal meddelas senare).

Vid protokollet

Justeras den 23 april 2020

Larry Söder


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:30

§ 1–2

§3–8

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

U

U

Johan Löfstrand (S)

U

U

Carl-Oskar Bohlin (M)

U

U

Elin Lundgren (S)

U

U

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

U

U

Leif Nysmed (S)

X

X

Ola Johansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

U

U

Lars Beckman (M)

U

U

Roger Hedlund (SD)

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

Joakim Järrebring (S)

U

U

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

U

U

David Josefsson (M)

U

U

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

U

U

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

X

X

Malin Danielsson (L)

X

X

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

U

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Johan Hultberg (M)

X

-

Angelika Bengtsson (SD)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Malin Danielsson (L)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.