Protokoll utskottssammanträde 2019/20:30

Kulturutskottets protokoll 2019/20:30

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30

DATUM

Tisdagen den 4 juni 2020

TID

Kl. 8.45–8.48

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:29 av den 26 maj 2020.

§ 2

Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer (KrU12)

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer och två följdmotioner (jfr prot. 2019/20:26.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2019/20:KrU12 justerades.

M- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Fråga om att sammanträda under arbetsplenum

Utskottet beslutade enhälligt att utskottet får sammanträda den 11 juni 2020 även under arbetsplenum i kammaren.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 juni 2020. Tid och lokal meddelas senare.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

_________________________

Namnförtydligande

_________________________

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Förteckning över ledamöter

Bilaga
till protokoll
2019/20:30

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N/
U

V

N/
U

V

N/
U

V

N/
U

V

N/
U

V

N/
U

V

N/
U

V

Christer Nylander (L), ordf.

X

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

X

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

Hans Hoff (S)

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

X

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Åsa Karlsson (S)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Cecilia Engström (KD)

Linus Sköld (S)

Malin Danielsson (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Andreas Carlson (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Harald Hjalmarsson (M)

Hanna Gunnarsson (V)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.