Protokoll utskottssammanträde 2019/20:31

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:31

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31

DATUM

2020-05-14

TID

11.30–12.25

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Paula Holmqvist (S), Roger Richthoff (SD), Mattias Ottosson (S), Jörgen Berglund (M), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M), Heléne Björklund (S), Lars Thomsson (C), Annicka Engblom (M), Ulrika Jörgensen (M), Barbro Westerholm (L), Lina Nordquist (L), Ev. Sofia Nilsson (C), Mats Wiking (S), Yasmine Bladelius (S) och Ann-Christine From Utterstedt (SD).

Utskottet beslutade också att tillåta uppkoppling per telefon för en tjänsteman från utskottets kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå efter
kl. 12.00 då kammaren inleder arbetsplenum.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Presentation av utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret underlag till försvarspolitisk inriktning (tillsammans med SoU)

Utredaren Åsa Kullgren med medarbetare presenterade utredningen Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:29.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om att en sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för våren 2020 finns tillgänglig.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 maj 2020. Tidpunkt och lokal meddelas i kallelsen.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 maj 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:31

§ 1-4

§ 5-7

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

U

U

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

U

U

Mattias Ottosson (S)

U

U

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jörgen Berglund (M)

U

U

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

U

U

Elisabeth Falkhaven (MP)

U

U

Alexandra Anstrell (M)

U

U

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

U

U

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

U

U

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

U

-

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Johan Hultberg (M)

X

-

Ulrika Jörgensen (M)

U

-

Barbro Westerholm (L)

U

-

Lina Nordquist (L)

U

-

Sofia Nilsson (C)

U

-

Mats Wiking (S)

U

-

Yasmine Bladelius (S)

U

-

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

U

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.