Protokoll utskottssammanträde 2019/20:31

Justitieutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31

DATUM

2020-05-14

TID

10.45-11.10

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Andreas Carlson (KD), Johan Forssell (M), Petter Löberg (S), Louise Meijer (M), Maria Strömkvist (S), Linda Westerlund Snecker (V), Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Bo Broman (SD), Gustaf Lantz (S), Sten Bergheden (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:28 och 2019/20:29.

§ 3

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:145 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vapenfrågor (JuU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kamerabevakning i kollektivtrafiken och apotek – ett enklare förfarande (JuU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:109 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:123 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ungdomsövervakning (JuU34)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:118 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (JuU4y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

över skrivelse 2019/20:75.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 maj 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 28 maj 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:31

§ 1-10

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

U

Johan Forssell (M)

U

Petter Löberg (S)

U

Louise Meijer (M)

U

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

U

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

U

Ellen Juntti (M)

U

Katja Nyberg (SD)

U

Joakim Sandell (S)

U

Carina Ödebrink (S)

U

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

U

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

U

Mikael Damsgaard (M)

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

U

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.