Protokoll utskottssammanträde 2019/20:32

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:32

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:32

DATUM

2020-05-26

TID

10.30–13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information av Försvarets radioanstalt

Generaldirektör Björn Lyrvall med medarbetare informerade om verksamheten vid Försvarets radioanstalt (FRA).

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdags-ordningen för de uppgifter Björn Lyrvall och hans medarbetare lämnat.

§ 2

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 maj 2020 kl. 12.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 maj 2020

Pål JonsonFÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:32

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.