Protokoll utskottssammanträde 2019/20:33

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:33

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33

DATUM

2020-05-28

TID

12.00–12.50

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Mattias Ottosson (S), Jörgen Berglund (M), Kalle Olsson (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), ClasGöran Carlsson (S), Magdalena Schröder (M), Lars Thomsson (C), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Annicka Engblom (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Presentation av utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Utredaren Anders Danielsson, som var uppkopplad per telefon, samt utredningssekreterarna Magnus Hjort och Stina Wessling, som var på plats i sammanträdeslokalen, presenterade utredningen En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:30, 2019/20:31 och 2019/20:32.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om inkommen informations-PM från Utbildningsdepartementet: Kommissionens förslag att inrätta ett Europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och ett nätverk av nationella samordningscentrum (dnr 1968-2019/20).

Vidare informerades om att en sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om försvarsministern kommer till utskottets sammanträde torsdagen den 11 juni 2020 för att informera om anskaffning av ubåtar m.m.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni 2020. Tidpunkt och lokal meddelas i kallelsen.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 4 juni 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:33

§ 1-2

§ 3-6

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

U

U

Paula Holmqvist (S)

U

U

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

U

U

Daniel Bäckström (C)

X

-

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Jörgen Berglund (M)

U

U

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

U

U

Mikael Oscarsson (KD)

X

-

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

U

U

Caroline Nordengrip (SD)

U

U

Elisabeth Falkhaven (MP)

U

U

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

U

U

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

U

U

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

U

U

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

U

U

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

U

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Hans Wallmark (M)

X

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.