Protokoll utskottssammanträde 2019/20:33

Justitieutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33

DATUM

2020-05-28

TID

11.45-12.40

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Andreas Carlson (KD), Petter Löberg (S), Maria Strömkvist (S), Linda Westerlund Snecker (V) Ellen Juntti (M), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Bo Broman (SD), Gustaf Lantz, (S), Helena Vilhelmsson (C), Mikael Damsgaard (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Statssekreterare Oskar Magnusson med medarbetare informerade per telefon inför RIF-rådet den 4-5 juni 2020

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:30 och 2019/20:31.

§ 4

Ungdomsövervakning (JuU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:118 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:123 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:129 0ch motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (JuU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet

över skrivelse 2019/20:75.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 4 juni 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 4 juni 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:33

§ 1-9

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

U

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

U

Louise Meijer (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

U

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

U

Ellen Juntti (M)

U

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

U

Carina Ödebrink (S)

U

Johan Pehrson (L)

U

Bo Broman (SD)

U

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

U

Mikael Damsgaard (M)

U

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

U

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

X

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.