Protokoll utskottssammanträde 2019/20:35

Civilutskottets protokoll 2019/20:35

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35

DATUM

2020-05-07

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Johan Löfstrand (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Elin Lundgren (S), Mikael Eskilandersson (SD), Ola Johansson (C), Momodou Malcolm Jallow (V), Lars Beckman (M), Roger Hedlund (SD), Joakim Järrebring (S), David Josefsson (M), Ola Möller (S) och Inga-Lill Sjöblom (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Presentation från Kommittén för modernare byggregler

Utredaren Anna Sander från Kommittén för modernare byggregler var uppkopplade per telefon och presenterade sitt slutbetänkande Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68).

§ 3

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU21)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:116 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området (CU24)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:128 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vårändringsbudget för 2020

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till förordning om tillfälliga åtgärder
avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska

kooperativa föreningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 183.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade att den planerade utskottsresan till Gävle skjuts upp till efter sommaren.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdagen den 12 maj 2020 kl. 11.00 i Förstakammarsalen.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj 2020

Larry Söder


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:35

§ 1–8

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

U

Carl-Oskar Bohlin (M)

U

Elin Lundgren (S)

U

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

U

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

U

Momodou Malcolm Jallow (V)

U

Lars Beckman (M)

U

Roger Hedlund (SD)

U

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

-

Joakim Järrebring (S)

U

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

U

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

U

Ida Drougge (M)

X

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

X

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.