Protokoll utskottssammanträde 2019/20:35

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:35

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:35

DATUM

2020-06-04

TID

10.15–11.20

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Paula Holmqvist (S), Mattias Ottosson (S), Jörgen Berglund (M), Kalle Olsson (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M), ClasGöran Carlsson (S) och Heléne Björklund (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om sommarens beredskap för skogsbrandflyg

Chefen för operativa avdelningen Anneli Bergholm Söder från MSB informerade om sommarens beredskap för skogsbrandflyg och ambulansflyg.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Information av Försvarsmakten om coronapandemins konsekvenser för myndigheten

Brigadgeneral Lena Persson-Herlitz med medarbetare från Försvarsmakten informerade om coronapandemins konsekvenser för myndigheten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:32 och 2019/20:33.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 juni 2020. Tidpunkt och lokal meddelas i kallelsen.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 11 juni 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:35

§ 1-5

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

U

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

U

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

U

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

U

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

U

Alexandra Anstrell (M)

U

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

U

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

U

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Arman Teimouri (L)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.