Protokoll utskottssammanträde 2019/20:36

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:36

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36

DATUM

2020-06-11

TID

08.00–09.20

09.45–10.40

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga

§ 1

Information av Försvarsdepartementet inför informella FAC (försvar) den 16 juni 2020

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare informerade inför informella FAC (försvar) den 16 juni 2020.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information om anskaffningen av ubåtar och ett nytt signalspaningsfartyg

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet, viceamiral Jonas Haggren, försvarsmaktsledningen, med medarbetare från Försvarsmakten och generaldirektör Göran Mårtensson med medarbetare från Försvarets materielverk (FMV) informerade om anskaffningen av ubåtar och ett nytt signalspaningsfartyg.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om anskaffningen av ubåtar och ett nytt signalspaningsfartyg som företrädarna för Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och FMV lämnat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: vice ordförande Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Mattias Ottosson (S), Daniel Bäckström (C), Jörgen Berglund (M), Alexandra Völker (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), ClasGöran Carlsson (S), Heléne Björklund (S), Lars Thomsson (C) och Annicka Engblom (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:34 och 2019/20:35.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om att en sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

Vidare informerades om att nästa interparlamentariska konferens för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) som skulle ägt rum den 3–5 september 2020 i Berlin, Tyskland, kommer att genomföras via videolänk den 4 september 2020. Kansliet återkommer med mer information när det finns.

§ 6

Bemyndigande för presidiet att vidta beredningsåtgärder i subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet i kammararbetet 2020 till utskottets presidium delegera rätten att besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 10 § riksdagsordningen.

§ 7

Bemyndigande för ordföranden att justera dagens sammanträdesprotokoll

Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

§ 8

Information av Justitiedepartementet om aktuella EU-frågor

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Information av Justitiedepartementet om arbetet med försvarspropositionen

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare informerade om arbetet med försvarspropositionen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 10

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 220.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum torsdagen den 10 september 2020.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 11 juni 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:36

§ 1

§ 2

§ 3-7

§ 8-11

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

-

-

U

U

Paula Holmqvist (S)

-

-

U

U

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

-

-

U

U

Daniel Bäckström (C)

-

-

U

U

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

-

-

U

U

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

U

U

Allan Widman (L)

-

-

U

U

Caroline Nordengrip (SD)

-

-

U

U

Elisabeth Falkhaven (MP)

-

-

U

U

Alexandra Anstrell (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

-

-

U

U

Jessika Roswall (M)

X

X

-

X

Heléne Björklund (S)

-

-

U

U

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

-

-

U

U

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

X

-

-

-

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

-

-

U

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Hans Wallmark (M)

X

X

-

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.