Protokoll utskottssammanträde 2019/20:36

Justitieutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36

DATUM

2020-06-11

TID

11.15-11.35

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Johan Forssell (M), Andreas Carlson (KD), Petter Löberg (S), Louise Meijer (M), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Linda Westerlund Snecker (V) Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Bo Broman (SD), Ingemar Kihlström (KD), Gustaf Lantz, (S) och Johanna Öfverbeck (MP).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:34 och 2019/20:35.

§ 3

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:129 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2019/20:50 yrkande 1.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (JuU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet

över skrivelse 2019/20:75.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Inbjudan till utskottet

Ledamoten Adam Marttinen förslog att utskottet skulle bjuda in rikspolischefen till utskottet, se bilaga 3.

Förslaget bordlades till ett sammanträde efter sommaren.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdagen den 16 juni 2020 (Tid och plats meddelas senare).

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 juni 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:36

§ 1-8

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

U

Johan Forssell (M)

U

Petter Löberg (S)

U

Louise Meijer (M)

U

Adam Marttinen (SD)

U

Maria Strömkvist (S)

U

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

U

Ellen Juntti (M)

U

Katja Nyberg (SD)

U

Joakim Sandell (S)

U

Carina Ödebrink (S)

U

Johan Pehrson (L)

U

Bo Broman (SD)

U

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

U

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

U

Mikael Damsgaard (M)

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

U

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.