Protokoll utskottssammanträde 2019/20:37

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:37

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37

DATUM

2020-08-25

TID

11.00–13.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans under § 2 och § 3 för följande ledamöter och suppleanter: Paula Holmqvist (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M), Magdalena Schröder (M) och Annicka Engblom (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information av Justitiedepartementet om arbetet med försvarspropositionen

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare informerade om arbetet med försvarspropositionen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om att en sammanställning över inkomna EU-dokument finns tillgänglig.

Vidare informerades om att nästa interparlamentariska konferens för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) som skulle ägt rum den 3–5 september 2020 i Berlin, Tyskland, kommer att genomföras via videolänk den 4 september 2020. Presidiet kommer att delta.

§ 4

Information av Försvarsdepartementet om arbetet med försvarspropositionen samt Försvarsmaktens och Försvarets materielverks kompletterade budgetunderlag för 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare informerade om arbetet med försvarspropositionen samt Försvarsmaktens och Försvarets materielverks kompletterade budgetunderlag för 2021. Vidare lämnade han en kortfattad information om den svenska insatsen i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Information av Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) om myndigheternas kompletterade budgetunderlag för 2021

Överbefälhavare general Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall med medarbetare från Försvarsmakten och generaldirektör Göran Mårtensson med medarbetare från FMV informerade utskottet om myndigheternas kompletterade budgetunderlag för 2021.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som Försvarsmakten lämnat om mål för Försvarsmaktens operativa förmåga samt de ekonomiska planeringsramarnas översiktliga operativa konsekvenser och konsekvenser för tillgången till handeldvapen, ammunition och fordon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 september 2020
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 10 september 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:37

§ 1-3

§ 4-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

U

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

-

-

Jan R Andersson (M)

X

X

-

Roger Richthoff (SD)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

-

-

Alexandra Anstrell (M)

X

-

-

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

X

X

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

O

O

O

Magdalena Schröder (M)

O

-

-

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

O

O

O

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

O

O

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

O

-

-

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Hans Wallmark (M)

O

X

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.