Protokoll utskottssammanträde 2019/20:37

Justitieutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37

DATUM

2020-06-16

TID

09.50-09.55

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering och motioner.

S, C, L och MP-ledamöterna föreslog att utskottet inom ramen för ärendet skulle ta ett initiativ till förlängning av tidsgränsen för häktning.

M och KD-ledamöterna begärde, med stöd av 10 kap. 9 § riksdagsordningen, att utskottet skulle inhämta behövliga upplysningar och yttranden över det föreslagna initiativet till förlängning av tidsgränsen för häktning samt även inhämta yttrande över propositionens förslag till införande av tidsgränser för häktning.

Utskottet beslutade att i enlighet med 10 kap. 4 och 8 §§ riksdagsordningen inhämta behövliga upplysningar och yttranden genom att skicka utskottspromemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning (bilaga 2) till de remissinstanser som anges i bilaga 3. Remisstiden bestämdes till den 28 augusti 2020.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från S, C, V, L och MP i den del det avsåg yttrande över propositionens förslag till införande av tidsgränser för häktning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Utskottet beslutade i övrigt att bordlägga ärendet.

§ 2

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)

En fråga om att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagförslag om livstidsstraff för mord anmäldes.

Utskottet beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över förslaget till lag om ändring i brottsbalken.

Förslaget finns i bilaga 4 till protokollet.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från S, C, V och MP.

Härefter justerades ett förslag till lagrådsremiss.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Utskottet beslutade i övrigt att bordlägga ärendet.

§ 3

Nästa sammanträde

Tisdagen den 16 juni 2020 kl. 11.00 i RÖ4-09 SkU:s sessionssal

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 juni 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:37

§ 1-3

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

Louise Meijer (M)

Adam Marttinen (SD)

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Ellen Juntti (M)

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Bo Broman (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Teres Lindberg (S)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Arman Teimouri (L)

X

Emma Hult (MP)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Kjell Jansson (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.