Protokoll utskottssammanträde 2019/20:38

Civilutskottets protokoll 2019/20:38

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38

DATUM

2020-05-14

TID

10.30–11.15

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Emma Hult (MP), Johan Löfstrand (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Elin Lundgren (S), Mikael Eskilandersson (SD), Momodou Malcolm Jallow (V), Lars Beckman (M), Joakim Järrebring (S), Angelica Lundberg (SD), David Josefsson (M), Ola Möller (S), Ida Drougge (M) och Inga-Lill Sjöblom (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Större komplementbyggnader (CU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett av kansliet upprättat lagförslag om större komplementbyggnader och motion 2019/20:3423 (M).

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering (CU25)

Utskottet behandlade skrivelser 2019/20:40 och 2019/20:71 och mo-tion.

Ärendet bordlades.

§ 4

EU-frågor

Anmäldes och föredrogs promemoria om arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden.

Anmäldes skriftlig information från Justitiedepartementet angående flygpassagerarförordningarna och tågpassagerarförordningen.

§ 5

Förslag om utskottsinitiativ om statlig fond för hyresgaranti

V-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om en statlig fond för hyresgaranti.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ansvarigt statsråd ska bjudas in för att svara på frågor kopplade till resor och resebranschens situation.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 maj 2020 (tid och lokal meddelas senare).

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2020

Johan Löfstrand


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:38

§ 1–7

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Emma Hult (MP), ordf.

U

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

U

Carl-Oskar Bohlin (M)

U

Elin Lundgren (S)

U

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

U

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

U

Lars Beckman (M)

U

Roger Hedlund (SD)

-

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

-

Joakim Järrebring (S)

U

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

U

David Josefsson (M)

U

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

U

Ida Drougge (M)

U

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

X

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.