Protokoll utskottssammanträde 2019/20:38

Näringsutskottets protokoll 2019/20:38

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38

DATUM

2020-05-14

TID

08.00–08.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Industristrategi och SMF-strategi för EU

Utskottet överlade med statsrådet Ibrahim Baylan, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet, om regeringens förslag till svensk ståndpunkt gällande

  • Kommissionens meddelande En ny industristrategi för EU, COM(2020) 102

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i faktapromemoria 2019/20:FPM26 (se bilaga 2).

M-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

EU-kommissionens meddelande En ny industristrategi för EU är ett meddelande som omfattar en rad olika politikområden. Den lägger ut texten vad gäller EU:s ambition med industrin, och exemplifierar pågående och kommande åtgärder inom en rad områden. Vi välkomnar EU-kommissionens ambition att EU ska anta en industristrategi, men mot bakgrund av dess allmänna karaktär ser vi starka skäl att återkomma med synpunkter för varje konkret åtgärd.

Vi delar även regeringens bild av att industristrategin måste analyseras på nytt i ljuset av pågående spridning av coronaviruset. Coronaviruset har skapat stora svårigheter för svensk och europeisk industri och kommer fortsätta skapa stora problem. Det är därför av stor vikt att en strategi för den europeiska industrin tar detta i beaktande. Regeringen måste dock återkomma med sin analys av coronavirusets inverkan på industrin och hur regeringen vill ändra och revidera den presenterade industristrategin.

Kommissionen pekar bland annat på produktion av koldioxidfritt stål som en viktig del i omställningen. För att producera stål utan utsläpp av koldioxid, och för att hela industrisektorn ska kunna ställa om från fossila bränslen till rena alternativ, behövs mer el. Den fossilfria elproduktionen i Sverige och EU måste därför värnas. Det gäller allt ifrån den förnybara elproduktionen så som vindkraft och vattenkraft till den fossilfria kärnkraften. Vi anser därför att behovet av fossilfri elproduktion och kärnkraft bör föras in i strategin som en viktig beståndsdel i industrins omställning.

En ökad konsolidering av den europeiska försvarsindustriella basen är nödvändig för att säkra högteknologisk spetskompetens i ljuset av en allt hårdare global konkurrens. Det ska ske på marknadsmässiga grunder snarare än genom politisk design. Den försvarsindustri som finns i Sverige är kostnadseffektiv, exportorienterad samt konkurrenskraftig och har därigenom goda förutsättningar att hävda sig i en sådan process. Vi anser, i motsats till regeringen, att den europeiska försvarsindustribasen bör integreras i EU:s industristrategi.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:


Vi instämmer i det som företrädare för Moderaterna framfört om fossilfri elproduktion och kärnkraft. Kommissionen pekar bland annat på produktion av koldioxidfritt stål som en viktig del i omställningen. För att producera stål utan utsläpp av koldioxid, och för att hela industrisektorn ska kunna ställa om från fossila bränslen till rena alternativ, behövs mer el. Den fossilfria elproduktionen i Sverige och EU måste därför värnas. Det gäller allt ifrån den förnybara elproduktionen så som vindkraft och vattenkraft till den fossilfria kärnkraften. Vi anser därför att behovet av fossilfri elproduktion och kärnkraft bör föras in i strategin som en viktig beståndsdel i industrins omställning.

Vidare har vi en annan uppfattning än regeringen vad gäller den sociala pelaren. Till skillnad från regeringen är vi skeptiska till omfånget av de avsedda åtgärderna. Dels för att meddelandet föranleder en överstyrning på områden som är av nationell karaktär, dels för att det hänvisar till förslag som vi är kritiska till, såsom en ny strukturfond, utveckling och implementering av kapitalmarknadsunionen och inte minst går in på socialpolitiska aspekter för industrin. Dessutom saknar meddelandet enligt vår mening ingångar till nationella åtskillnader som tar i beaktande strategier anpassade för enskilda medlemsländer.

V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Jag anser att regeringen i sin ståndpunkt inte ifrågasätter handelsavtalens utformning i tillräcklig utsträckning. Jag menar att det i handelsavtal bör finnas lagkrav på företagen och deras beteende och att handelsavtalen bör sätta miljö, klimat och människor på första plats, i motsats till dagens situation då krav och regler relaterade till dessa sätts ur spel i länder utanför EU. Handelsavtalens investeringsskyddsdomstolar hämmar också möjligheterna till en energi- och klimatomställning. Därtill anser jag att EU:s inre marknad sätter kapitalet före miljö och människor och att den därför, med nuvarande utformning, inte är en bra grund att förlita sig på. Vad gäller klimatneutral industri anser jag att EU:s ambition måste vara högre så att nollutsläpp uppnås redan till 2040. Vidare är det betydelsefullt att den sociala pelarens utformning går hand i hand med EU:s ambitioner när det gäller klimat- och energiomställningen.

KD-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Jag instämmer i det som företrädare för Moderaterna framfört om dels fossilfri elproduktion och kärnkraft, dels den europeiska försvarsindustrin. Kommissionen pekar bland annat på produktion av koldioxidfritt stål som en viktig del i omställningen. För att producera stål utan utsläpp av koldioxid, och för att hela industrisektorn ska kunna ställa om från fossila bränslen till rena alternativ, behövs mer el. Den fossilfria elproduktionen i Sverige och EU måste därför värnas. Det gäller allt ifrån den förnybara elproduktionen så som vindkraft och vattenkraft till den fossilfria kärnkraften. Jag anser därför att behovet av fossilfri elproduktion och kärnkraft bör föras in i strategin som en viktig beståndsdel i industrins omställning.

En ökad konsolidering av den europeiska försvarsindustriella basen är nödvändig för att säkra högteknologisk spetskompetens i ljuset av en allt hårdare global konkurrens. Det ska ske på marknadsmässiga grunder snarare än genom politisk design. Den försvarsindustri som finns i Sverige är kostnadseffektiv, exportorienterad samt konkurrenskraftig och har därigenom goda förutsättningar att hävda sig i en sådan process. Jag anser, i motsats till regeringen, att den europeiska försvarsindustribasen bör integreras i EU:s industristrategi.

L-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vad gäller frågan om att hjälpa industrin bli klimatneutral anser jag att Sveriges ståndpunkt avseende förslaget om strategi för smart sektorsintegration behöver kompletteras med följande formulering: ”Den föreslagna strategin för smart sektorsintegration behöver inkludera en strategi för hur kärnkraft och förnybart så effektivt som möjligt ska integreras i ett fungerande energisystem.” Därutöver anser jag att Sveriges ståndpunkt behöver kompletteras med följande formulering: ”En femte strategi behöver tas fram som beskriver hur kärnkraft ska kunna byggas, drivas och avvecklas mer effektivt inom EU.”

Kommissionen konstaterar i sin strategi för ett klimatneutralt Europa hösten 2018 – COM(2018) 773, En ren jord åt alla – att förnybart och kärnkraft kommer att utgöra ryggraden i ett koldioxidfritt europeiskt energisystem. Kommissionen har inte presenterat någon strategi för hur de förnybara kraftslagen och kärnkraften ska samverka för att klimatomställningen ska bli effektiv. Detta passar dock väl in i den nu föreslagna strategin för sektorsintegration.

Lissabonfördraget ger medlemsstaterna rätt att besluta över sin energiförsörjning. Det finns i dag dock handelshinder som leder till att det tar längre tid och kostar mer än nödvändigt att bygga ny kärnkraft i Europa. Kommissionen behöver även ta fram en femte strategi som beskriver hur kärnkraften mer effektivt ska kunna bidra i Europas klimatomställning.

Vad gäller frågan om att stärka EU:s industriella och strategiska oberoende delar jag kommissionens analyser vad gäller försvarsindustrin och Europeiska försvarsfondens betydelse. Således ställer jag mig bakom kommissionens skrivningar om den europeiska försvarsindustrin. Jag instämmer därmed inte i regeringens syn på försvarsindustrin och anser att hela det fjärde avsnittet från slutet i avsnitt 2.1 på s. 9 i 2019/20:FPM26 bör utgå.

  • Kommissionens meddelande En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU, COM(2020) 103.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i faktapromemoria 2019/20:FPM27 (se bilaga 3).

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi instämmer i regeringens syn om att SMF-sektorn kommer att påverka genomförandet av strategin och leda till krav på större och mer långtgående åtgärder. Enligt vår mening har EU potential på området och kan bidra till ett förbättrat företagsklimat genom förenkling av regler.

Däremot är vi kritiska till gemensamma EU-standarder eller åtgärder i förslagen som rör SMF. Eftersom vi hittills inte har sett omprioriteringar i den fleråriga budgetramen (MFF) som kommer att leda till en återhållsam budget kan vi inte ställa oss bakom de initiativ som resulterar i en ökad budget. Inte heller kommissionens återkommande skrivningar kopplade till den sociala pelaren är någonting vi kan ställa oss bakom givet att vi motsätter oss den sociala pelaren i sin helhet.

§ 2

Hinder och handlingsplan för bättre efterlevnad av inremarknadsreglerna

Utskottet överlade med statsrådet Anna Hallberg, åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, om regeringens förslag till svensk ståndpunkt gällande kommissionens meddelande Kartlägga och åtgärda hinder på den inre marknaden, COM(2020) 93 och kommissionens meddelande Långsiktig handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna, COM(2020) 94.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i faktapromemoria 2019/20:FPM29 (se bilaga 4).

§ 3

Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:42 om Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 16 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av S-, V- och MP-ledamöterna,

vid punkt 3 av S-, V- och MP-ledamöterna,

vid punkt 4 av V-ledamoten,

vid punkt 5 av M-, C-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 6 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 7 av S-, V- och MP-ledamöterna,

vid punkt 8 av SD- och KD-ledamöterna,

vid punkt 9 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 9 av L-ledamoten.

§ 4

Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsyn (NU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:76 om Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsyn och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 17 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av S-, V- och MP-ledamöterna.

§ 5

Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar (NU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över förslag till utskottsinitiativ om granskning av utländska direktinvesteringar.


Utskottet justerade yttrande 2019/20:NU9y.

Särskilt yttrande anmäldes av V-ledamoten.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet noterade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 maj 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:38

§ 1–6

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Helena Antoni (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

Maria Gardfjäll (MP)

X

Johan Hultberg (M)

X

Erik Ottoson (M)

X

Maria Nilsson (L)

X

Sofia Nilsson (C)

X

Helena Vilhelmsson (C)

X

Anna Johansson (S)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via Skype

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.