Protokoll utskottssammanträde 2019/20:39

Civilutskottets protokoll 2019/20:39

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39

DATUM

2020-05-28

TID

8.30–09.15

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Larry Söder (KD), Johan Löfstrand (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Elin Lundgren (S), Mikael Eskilandersson (SD), Leif Nysmed (S), Momodou Malcolm Jallow (V), Lars Beckman (M), Sanne Lennström (S), Roger Hedlund (SD),

Joakim Järrebring (S), Angelica Lundberg (SD), David Josefsson (M), Martina Johansson (C), Ola Möller (S), Ida Drougge (M), Malin Danielsson (L).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Större komplementbyggnader (CU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett av kansliet upprättat lagförslag om större komplementbyggnader och motion 2019/20:3423 (M)

yrkande 1.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förslag om utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster m.m.

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag till utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster m.m.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 4

EU-frågor

Information om kommissionens turism- och transportpaket, COM(2020) 550 anmäldes.

Kommenterad dagordning till det informella videoministermötet för justitie- och inrikesministrar den 4–5 juni 2020 anmäldes.

Information om läget i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien anmäldes.

§ 5

Övriga frågor

SD-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om rättvis skuldhantering och återstart för företagare.

Förslaget bordlades till sammanträdet den 4 juni 2020.

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 9.30 i Andrakammarsalen.


Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2020

Johan Löfstrand


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:39

§ 1–6

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

U

Johan Löfstrand (S)

U

Carl-Oskar Bohlin (M)

U

Elin Lundgren (S)

U

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

U

Leif Nysmed (S)

U

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

U

Lars Beckman (M)

U

Roger Hedlund (SD)

U

Sanne Eriksson (S)

U

Joakim Järrebring (S)

U

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

U

David Josefsson (M)

U

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

U

Ida Drougge (M)

U

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

U

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Malin Danielsson (L)

U

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.