Protokoll utskottssammanträde 2019/20:39

Näringsutskottets protokoll 2019/20:39

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39

DATUM

2020-05-26

TID

10.30–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade via Skype


Utskottet beslutade att tillåta följande att vara uppkopplade via Skype: Mattias Jonsson (S), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Åsa Eriksson (S), Eric Palmqvist (SD), Peter Helander (C), Patrik Engström (S), Josef Fransson (SD), Lorena Delgado Varas (V), Anne Oskarsson (SD), Rickard Nordin (C) och Amanda Palmstierna (MP) samt två tjänstemän från näringsutskottets kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Effekter av coronapandemin för svensk export

Vice vd Fredrik Fexe och chefekonom Lena Sellgren, Business Sweden var uppkopplade via Skype och lämnade information och svarade på frågor om effekter av coronapandemin för svensk export.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:37 och 2019/20:38.

§ 4

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om regeringens ståndpunkt i förhållande till kommissionens ändrade förslag om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling, COM(2016) 34.

§ 5

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 6

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 7

Internt digitalt seminarium om utskottets uppföljning av Sveaskogs markförsäljningsprogram

Utskottet beslutade att anordna ett internt digitalt seminarium om utskottets uppföljning av Sveaskogs markförsäljningsprogram den
11 juni 2020.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
2 juni.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 2 juni 2020

Helene Hellmark Knutsson


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:39

§ 1–8

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

U

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

U

Helena Lindahl (C)

U

Birger Lahti (V)

U

Lotta Olsson (M)

U

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

U

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

U

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

U

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

U

Helena Antoni (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

U

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

U

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

U

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

U

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

U

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via Skype

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.