Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:3

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-03

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Kommissionens förslag om ändring av rådet förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Utskottet överlade med statsrådet Magdalena Andersson, Finansdepartementet, om kommissionens förslag om ändring av rådet förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal, COM (2019) 399.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 214-2019/20).

Regeringens ståndpunkt var att det är av högsta prioritet att säkra ett ordnat brittiskt utträde ur EU. Det finns dock en tydlig risk för ett avtalslöst utträde och beredskapsarbetet för att hantera ett sådant scenario är en nödvändig del av brexitarbetet. Regeringen anser att de hittills beslutade beredskapsåtgärderna är ändamålsenliga. Eventuella nya åtgärder bör leva upp till de generella principer som kommissionen slagit fast för beredskapsarbetet, vilka beskrivits i faktapromemoria 2018/19:FPM17.

Regeringen kan stödja en temporär utvidgning av EUSF:s tillämpningsområde. Regeringen anser att det bör finnas beredskap och möjlighet att i viss utsträckning stödja de medlemsstater som drabbas hårdast vid ett avtalslöst utträde, även om det huvudsakliga ansvaret för beredskapsåtgärder med anledning av brexit åvilar medlemsstaterna själva. Regeringen anser vidare att framtida beslut om tillämpning av systemet bör leva upp till en generell princip om budgetrestriktivitet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt och framhöll vikten av att beredskapen och möjligheten att i viss utsträckning stödja medlemsstaterna begränsas till dem som drabbas extra hårt vid ett avtalslöst utträde.

V-ledamoten anmälde följande ståndpunkt: Jag anser att fonden är till för katastrofer och behövs för att hantera sådana konsekvenser. Därför står jag inte bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:2.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7–8 oktober 2019.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 10 oktober 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:3

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

X

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

X

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.