Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Finansutskottets protokoll 2019/20:3Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:3

Datum

2019-10-01

Tid

kl. 11.00- 11.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara
Utskottet medgav att justitieutskottets kanslichef Thomas Lindstam, fick närvara vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Nya medarbetare
Ordföranden hälsade vikarierande föredraganden Malcolm Pettersson, och föredraganden Cristina Eriksson Stephanson välkomna till kansliet.

Hampus Hagman (KD) hälsades välkommen till utskottet.

§3

Kommissionens senaste paket om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Utskottet överlade med statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet, om kommissionens senaste paket om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, COM(2019) 360, 370, 371, 372 och 373.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria och en presentation (dnr. 197-2019/20).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 4

Europeiska systemrisknämndens rekommendation till Sverige
Statssekreterare Ulf Holm informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Tjänstemän från Finansdepartementet deltog i punkterna 3-6.

§ 5

Krishanteringsramverk för centrala motparter

Statssekreterare Ulf Holm informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 6

Riksgäldskontoret

Statssekreterare Ulf Holm informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 7

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla

  • statssekreterarna Paula Carvalho Olovsson, Max Elger och Leif Jakobsson för överläggning om MFF (egna medel) till sammanträdet den 8 oktober kl. 10.30.
  • finansminister Magdalena Andersson för information i aktuella EU-frågor (brexit, EMU-fördjupning och Ekofin-relaterade klimat- och finansmarknadsfrågor) till sammanträdet 8 oktober kl. 12-12.30.
  • Planering
  • Utskottet beslutade att ställa in det preliminärt inplanerade sammanträdet 3 oktober.

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:1 och 2019/20:2

§ 9

Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2018/19:120 och motion 2018/19:3119 (KD).

Ärendet bordlades.

§ 10

Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9)

Utskottet fortsatte beredningen av redogörelse 2018/19:RR5.

Ärendet bordlades.

§ 11

Statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)

Utskottet inledde beredningen av framställning 2018/19:RB4 och motion 2018/19:3103 (SD).

Ärendet bordlades.

§ 12

Statistik på upphandlingsområdet (FiU16)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2018/19:142.

Ärendet bordlades.

§ 13

Inhämtande av yttrande över prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Finansutskottet beslutade att ge skatteutskottet tillfälle att senast den 22 oktober kl. 14 yttra sig över prop. 2018/19:124 och eventuella motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14

Nästa sammanträde

Tisdag 8 oktober kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:3

§1-14

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Ingemar Nilsson (S)

-

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Sofia Westergren (M)

O

Eva Lindh (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

X

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.