Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Justitieutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-03

TID

10.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Regeringen lämnade information inför RIF-råd den 7-8 oktober 2019

Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:2.

§ 3

Straffet för mord (JuU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:138 och motioner.

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett utkast till utskottspromemoria med förslag till lagändring i enlighet med vad som yrkas i motion 2019/20:50 (M) yrkande 1. För att ärendet i övrigt inte ska fördröjas ska det aktuella motionsyrkandet beredas i ett särskilt betänkande.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från S, C, V samt MP. Man hänvisade bl.a. till den funktionsfördelning mellan riksdag och regering som finns i praxis när det gäller beredning av lagförslag.

Företrädaren för C anförde även att han visserligen delar motionärens uppfattning i sak men att yrkandet borde begränsas till ett tillkännagivande till regeringen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utskottsresa

Utskottet beslutade att företa en resa den 3-5 november 2019 till Bukarest, Rumänien.

Syftet med utskottets resa är främst att fördjupa sig i olika frågor inom utskottets beredningsområde, i första hand frågor om vapen, människohandel, narkotika och stöldligor.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 10 oktober 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:3

§ 1

§ 2-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

-

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

O

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

-

-

-

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Henrik Vinge (SD)

-

-

-

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

X

X

X

Mikael Damsgaard (M)

X

O

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Bo Broman (SD)

X

X

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

O

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-01