Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-03

TID

10.00 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2019/20:1 och 2.

§ 2

Riksrevisionens rapport Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (MJU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:121.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU4.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en reservation. C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Emilia Eneman och Marcus Wangel, C-kansliet, och Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara under punkten 5.

§ 5

Information från Havs- och vattenmyndigheten om fiskekvoter m.m.

Representanter för Havs- och vattenmyndigheten informerade och svarade på frågor om fiskekvoter för sill och skarpsill m.m.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 08.00.

Vid protokollet

Kristina Yngwe

Justeras den 10 oktober 2019MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:3

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

Hanna Westerén (S)

-

-

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.