Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Näringsutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-10

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:2.

§ 2

Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum (NU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:135 om Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet (NU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:123 om Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen (NU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:153 om första kontrollstationen för energiöverenskommelsen och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsramar 2020

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 6

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2 med förslag om höständringsbudget för 2019.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 7

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 8

Redovisning av vissa tillkännagivanden i budgetpropositionen

Utskottet informerades om hanteringen av redovisade tillkännagivanden i budgetpropositionen 2020.

§ 9

Anmälan av reseredogörelse

Reseredogörelse från delegationsresan till Kina den 31 augusti – 8 september 2019 anmäldes.

§ 10

Planerade besök

Utskottet informerades om planerade besök.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 oktober kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 15 oktober 2019

Lars Hjälmered

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:3

§ 1-3

§ § 4

§ 5-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

O

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

X

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.