Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Trafikutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-15

TID

11:00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:2.

Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (TU4)

Utskottet beslutade att bereda justitieutskottet och försvarsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 24 oktober 2019 yttra sig över proposition 2019/20:15 och följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

Höständringsbudgeten

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att ledamöter från utskottet besökte Trafikverket den 26 september.

Anmäldes till protokollet att en delegation från utskottet har varit besökt Kalifornien den 30 september till den 10 oktober och en delegation har besökt Tyskland, Frankrike och Schweiz den 7-12 oktober 2019.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 22 oktober kl 11.00

Vid protokollet

Justeras den 22 oktober

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:1

§ 1

§ 2

§ 3-6

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

O

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

X

X

Helena Antoni (M)

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.