Protokoll utskottssammanträde 2019/20:40

Civilutskottets protokoll 2019/20:40
RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40

DATUM

2020-05-28

TID

9.30–9.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att talmannen, riksdagsdirektören och avdelningschefen för utskottsavdelningen fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:37 och protokoll 2019/20:38.

§ 3

Förslag om utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster m.m.

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om ett utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster m.m., bil. 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten från V-partiet som ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ i enlighet med det framlagda förslaget.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 4 juni 2020 (tid och plats meddelas senare).

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2020

Johan Löfstrand

CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:40

§ 1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

Johan Löfstrand (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mikael Eskilandersson (SD)

Leif Nysmed (S)

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

Lars Beckman (M)

Roger Hedlund (SD)

Sanne Eriksson (S)

Joakim Järrebring (S)

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

David Josefsson (M)

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

X

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Johanna Haraldsson (S)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Markus Selin (S)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Mattias Vespä (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Niklas Wykman (M)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Roger Haddad (L)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Bilaga 2

Utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster och moratorium för vräkningar.

Under våren 2020 har tiotusentals löntagare förlorat sina jobb i Coronapandemins spår. En stor andel av de drabbade bor i hyresrätt. Många av dem har haft otrygga anställningar som inte ger rätt till a-kassa. Risken är stor att många av dem inte kommer att ha råd att betala sina hyror. I förlängningen kan det leda till att tusentals arbetslösa hyresgäster vräks och blir hemlösa. Inte minst för familjer med barn kommer det att få stora konsekvenser, vilket är oförenligt med barnkonventionen och gällande rätt.

Problemet är akut. Hyresgästföreningen har tagit emot många samtal från oroliga hyresgäster som inte klarar av att betala hyran på grund av arbetslöshet och inkomstbortfall. Enligt uppgifter i media har fler hyresgäster än vanligt begärt anstånd med att betala hyran. Många hyresvärdar är tillmötesgående och har en generös inställning, men hyresgäster kan inte förlita sig på hyresvärdens goda vilja. Det krävs insatser från staten.

Finansinspektionen har beslutat att bankerna får ge alla bolånetagare undantag från amorteringsplikten under Coronakrisen. Undantaget gäller fram till juni 2021. Hittills har drygt 50 000 bolånetagare beviljats amorteringsfrihet. Regeringen har, å sin sida, infört ett stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Båda åtgärderna är välkomna och behövliga. Men för de hyresgäster som förlorar sin inkomst på grund av Coronakrisen finns hittills inget stöd – de måste betala full hyra trots inkomstbortfall eller vara beroende av hyresvärdens välvilja för att kunna bo kvar. Det är inte rimligt.

Vänsterpartiet anser därför att det bör införas ett stöd till hyresgäster som drabbats av inkomstbortfall i Coronakrisens spår. Vi anser även att det bör införas ett moratorium för vräkningar – ingen hyresgäst ska förlora sitt hyreskontrakt till följd av Coronakrisen.

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att det bör inrättas en statlig fond för hyresgaranti för att stödja hyresgäster som drabbats av inkomstbortfall till följd av Coronakrisen:

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2020/04/Sammanstallning_Tillsammans_genom_krisen_200408.pdf

Vänsterpartiet har ställt en skriftlig fråga till bostadsminister Per Bolund om statsrådet avser att införa en statlig hyresgaranti i linje med vårt förslag. Av svaret framgår att regeringen följer utvecklingen på bostadsmarknaden noga och att man inte utesluter några åtgärder (Skriftlig fråga 2019/20:1248).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/en-statlig-hyresgaranti_H7111248

Regeringens förslag på att förstärka bostadsbidraget för barnfamiljer är bra och välkommet eftersom det kommer att hjälpa de barnfamiljer som drabbats av inkomstbortfall i Coronakrisens spår. Men det är problematisk att förslaget riktas endast till barnfamiljer. Det finns många andra som drabbats av inkomstbortfall, men som inte har barn och inte får hjälp (unga, ensamstående, barnlösa par, etc.). De behöver också stöd.

Vänsterpartiet bedömer att läget är akut och att åtgärder behöver vidtas i närtid för att undvika att hyresgäster förlorar sina hyreskontrakt, vräks och hamnar i hemlöshet. Vi kan även konstatera att företrädare för andra partier delar denna uppfattning.

Vänsterpartiet föreslår därför att utskottet beslutar att tillkännage till regeringen:

  • Att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om stöd till hyresgäster som har drabbats av inkomstbortfall till följd av Coronakrisen och därmed inte har möjlighet att betalat sin hyra.
  • Att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om moratorium för vräkningar i syfte att förhindra att hyresgäster vräks till följd av Coronakrisen.

Vänsterpartiet i Civilutskottet (V)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.