Protokoll utskottssammanträde 2019/20:40

Näringsutskottets protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40

DATUM

2020-06-02

TID

10.30–11.30

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per videolänk


Utskottet beslutade att tillåta följande att vara uppkopplade per videolänk: Lars Hjälmered (M), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Mathias Tegnér (S), Åsa Eriksson (S), Eric Palmqvist (SD), Peter Helander (C), Patrik Engström (S), Josef Fransson (SD), Per Schöldberg (C), Lorena Delgado Varas (V) och Amanda Palmstierna (MP) samt en tjänsteman från näringsutskottets kansli. Vidare beslutade utskottet att tillåta en tjänsteman från EU-nämndens kansli att vara uppkopplad per videolänk under dagordningspunkt 2 och 3.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Informellt möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 9 juni 2020

Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet, var uppkopplad per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om informellt möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 9 juni 2020.

Vid sammanträdet närvarade även tjänstemän från Utrikesdepartementet per videolänk.

§ 3

EU-UK-förhandlingarna

Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet, var uppkopplad per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om EU-UK-förhandlingarna.

Vid sammanträdet närvarade även tjänstemän från Utrikesdepartementet per videolänk.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:39.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordning om gemensamma bestämmelser vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 206.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 6

Anmälan av inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse för kännedom (enligt bilaga 2).

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

4 juni.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 9 juni 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:40

§ 1–7

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

U

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

U

Helena Lindahl (C)

U

Birger Lahti (V)

U

Lotta Olsson (M)

U

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

U

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

U

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

U

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

U

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

U

Helena Antoni (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

U

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

U

Lorena Delgado Varas (V)

U

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

U

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.