Protokoll utskottssammanträde 2019/20:40

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40

DATUM

2020-06-09

TID

9.30–10.15

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta uppkoppling per telefon för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Maria Malmer Stenergard (M), Carina Ohlsson (S), Linda Lindberg (SD), Teresa Carvalho (S), Nooshi Dadgostar (V), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Emilia Töyrä (S), Björn Petersson (S), Bengt Eliasson (L), Jonas Andersson i Skellefteå (SD), Mats Berglund (MP), Arin Karapet (M), Ann-Sofie Alm (M), Jennie Åfeldt (SD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:39.

§ 3

Information från Inspektionen för socialförsäkringen

Enhetschef och stf. generaldirektör Ola Leijon med medarbetare informerade om inspektionens rapporter

2020:3 Vad vet föräldrar om föräldrapenningen - En redovisning av nyblivna föräldrars kunskap om reglerna för föräldrapenning
2020:4 Ökat uttag av dagar med föräldrapenning - En analys av införandet av en 4-årsgräns och uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer
2020:5 Införandet av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning - En granskning av hur Försäkringskassan har infört två nya förmåner i sin verksamhet till personer med funktionsnedsättning

§ 4

Fråga om förslag till utskottsinitiativ om eget boende

Utskottet fortsatte beredningen ett förslag till utskottsinitiativ om eget boende.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2020


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:40

§ 1–3

§ 4

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

U

U

Rikard Larsson (S) vice ordf.

Carina Ohlsson (S)

U

U

Katarina Brännström (M)

Linda Lindberg (SD)

U

U

Teresa Carvalho (S)

U

U

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

U

U

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

U

U

Julia Kronlid (SD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

U

U

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

U

U

Bengt Eliasson (L)

U

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

U

U

Mats Berglund (MP)

U

U

Arin Karapet (M)

U

U

SUPPLEANTER

Mattias Vepsä (S)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

U

U

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

O

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

O

O

Ciczie Weidby (V)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johanna Jönsson (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

V = Votering

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.