Protokoll utskottssammanträde 2019/20:41

Trafikutskottets protokoll 2019/20:41

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41

DATUM

2020-05-28

TID

10.30-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anders Åkesson (C), Anna-Caren Sätherberg (S), Jasenko Omanovic (S), Sten Bergheden (M), Jimmy Ståhl (SD), Anders Hansson (M), Johan Büser (S), Elin Gustafsson (S), Patrik Jönsson (SD), Emma Berginger (MP), Åsa Coenraads (M), Denis Begic (S), Helena Antoni (M), Monika Lövgren (SD), Mikael Larsson (C) och Jessica Thunander (V) samt tre tjänstemän från trafikutskottets kansli att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf justerades omedelbart.

Information om utredningen Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik


Utredaren Gerhard Wennerström informerade och svarade på frågor om utredningens betänkande (SOU 2020:25) per telefon.

Förslag om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik


Utskottet fortsatte beredningen av frågan om utskottsinitiativ om upphandling av flygtrafik till södra Sverige. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Infrastrukturdepartementet för att lämna information.

Ärendet bordlades.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 2 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 juni 2020

Magnus Jacobsson

TRAFIKUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:41

§ 1-5

§

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

U

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

U

Maria Stockhaus(M)

Jasenko Omanovic (S)

U

Sten Bergheden (M)

U

Jimmy Ståhl (SD)

U

Teres Lindberg (S)

X

Anders Hansson (M)

U

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

U

Elin Gustafsson (S)

U

Helena Gellerman (L)

U

Patrik Jönsson (SD)

U

Emma Berginger (MP)

U

Åsa Coenraads (M)

U

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

U

Helena Antoni (M)

U

Gunilla Carlsson (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monika Lövgren (SD)

U

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

U

Jessica Thunander (V)

U

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Göran Lindell (C)

N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen
V = Votering V = ledamöter som deltagit i handläggningen
U = Uppkoppling O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2020-05-28 Bilaga 2 till protokoll

2019/20:41

Skrivelse beträffande icke ändamålsenliga regler

för återkallelse av körkort i vissa fall.

Dnr: 1946-2019/20

Skrivelse angående trafiksäkerhet och bedömning

av körförmåga.

Dnr: 1738-2019/20

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.