Protokoll utskottssammanträde 2019/20:42

Näringsutskottets protokoll 2019/20:42

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:42

DATUM

2020-06-09

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per videolänk


Utskottet beslutade att tillåta följande att vara uppkopplade per videolänk: Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Mathias Tegnér (S), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Peter Helander (C), Patrik Engström (S), Helena Antoni (M), Per Schöldberg (C), Rickard Nordin (C) och Niels Paarup-Petersen (C) samt två tjänstemän från näringsutskottets kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Informellt möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12 juni 2020

Statssekreterare Krister Nilsson, Utrikesdepartementet, var uppkopplad per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om informellt möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12 juni 2020.

Vid sammanträdet närvarade även tjänstemän från Utrikesdepartementet per videolänk och en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

§ 3

Immaterialrättsliga frågor

Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, var uppkopplad per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om

a) Genomförandet av EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

b) EU:s mönsterskyddsöversyn

c) Det enhetliga patentsystemet

d) Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen på det immaterialrättsliga området

Vid sammanträdet närvarade även tjänstemän från Justitiedepartementet per videolänk och en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:40 och 2019/20:41.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordning om gemensamma bestämmelser för strukturprogramperioden 2021–2027

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 450.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 6

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 451.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 7

Kommissionens förslag om ändrat förslag till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 452.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 8

Kommissionens förslag till ändrat förslag till förordning om inrättandet av Fonden för en rättvis omställning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 460.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 9

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om regeringens ståndpunkt avseende kommissionens förslag i COM(2020) 450, 451, 452 och 460.

§ 10

Informellt möte i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 15 juni 2020

Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, var uppkopplad per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om informellt möte i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 15 juni 2020.

Vid sammanträdet närvarade även tjänstemän från Infrastrukturdepartementet per videolänk och en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

§ 11

Coronapandemins effekter för energisektorn

Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, var uppkopplad per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om coronapandemins effekter för energisektorn.

Vid sammanträde närvarade även tjänstemän från Infrastrukturdepartementet per videolänk.

§ 12

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 13

Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under sommaruppehållet.

§ 14

Medgivande att vara uppkopplade per videolänk


Utskottet beslutade att tillåta politiskt sakkunniga att vara uppkopplade per videolänk under internt digitalt seminarium om uppföljningsprojektet Sveaskogs markförsäljningsprogram den 11 juni 2020.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 juni kl. 09.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 16 juni 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:42

§ 1–15

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

U

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

U

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

U

Helena Lindahl (C)

U

Birger Lahti (V)

U

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

U

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

U

Lorentz Tovatt (MP)

U

Peter Helander (C)

U

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

U

Helena Antoni (M)

U

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

U

Lorena Delgado Varas (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

U

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

U

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.