Protokoll utskottssammanträde 2019/20:43

Civilutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43

DATUM

2020-06-11

TID

9.40–9.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:41 och 2019/20:42.

§ 2

Större komplementbyggnader (CU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett av kansliet upprättat lagförslag om större komplementbyggnader och motion 2019/20:3423 (M) yrkande 1.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU22.

§ 3

Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering (CU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:40 och skrivelse 2019/20:71 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU25.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området (CU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:128 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU24.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Delegering av begäran om regeringens subsidiaritetsbedömning

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 10 § RO inhämta information om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i en kommande subsidiaritetsprövning.


§ 6

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Övriga frågor

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning.

§ 8

Nästa sammanträde

Preliminärt torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 15 juni 2020

Larry Söder


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:43

§ 1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mikael Eskilandersson (SD)

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Lars Beckman (M)

Roger Hedlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Joakim Järrebring (S)

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

David Josefsson (M)

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

X

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Dag Larsson (S)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Johan Hultberg (M)

X

Magdalena Schröder (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

David Lång (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.