Protokoll utskottssammanträde 2019/20:43

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43

DATUM

2020-06-04

TID

08.00 – 09.45 10.17 – 10.50

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Martin Kinnunen (SD), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Mats Nordberg (SD), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD) och Magnus Ek (C).

§ 2

Informell videokonferens mellan EU:s jordbruksministrar

Landsbygdsminister Jennie Nilsson, med medarbetare från Näringsdepartementet, informerade utskottet om en informell videokonferens mellan EU:s jordbruksministrar den 8 juni 2020.

§ 3

Utskottsinitiativ om returpappersinsamling

Utskottet fortsatte behandlingen av ett utskottsinitiativ om returpappersinsamling.

Statssekreterare Gunvor G. Ericson, med medarbetare från Miljödepartementet, informerade via videolänk om Regeringens pågående och planerade arbete i frågan om returpappersinsamling.

L-ledamoten presenterade ett förslag till beslut enligt bilaga 2 som fick stöd av S och MP.

§ 4

Ajournering av sammanträdet


Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet till kl. 10.17.

§ 5

Utskottsinitiativ om returpappersinsamling

Utskottet återupptog sammanträdet och behandlingen av ett utskottsinitiativ om returpappersinsamling.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2020) 381 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

Övriga EU-dokument föranledda ingen vidare åtgärd.

§ 7

Utskottsinitiativ om ett hållbart svenskt fiske (V)

Elin Segerlind (V) presenterade Vänsterpartiets förslag om utskottsinitiativ om ett hållbart svenskt fiske.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 juni 2020.

Vid protokollet

Justeras den 9 juni 2020


Ulrika Heie
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:43

§ 1–2

3-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

U

U

Isak From (S)

U

U

John Widegren (M)

U

U

Runar Filper (SD)

U

U

Magnus Manhammar (S)

U

U

Elin Segerlind (V)

U

U

Betty Malmberg (M)

-

-

Martin Kinnunen (SD)

U

U

Malin Larsson (S)

U

U

Magnus Oscarsson (KD)

U

U

Marlene Burwick (S)

U

U

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

U

-

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

U

U

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

U

U

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

U

U

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

U

U

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

Peter Helander (C)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via videolänkMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:43

Liberalernas förslag gällande returpappersförordningen (2018:1463)

 

Enligt den nya returpappersförordningen (2018:1463) ska från och med den 1 januari 2021 nya regler för producentansvar, insamling och återvinning av returpapper i praktiken börja att gälla. Den nya förordningen har fått kritik genom dess negativa konsekvenser för journalistik, nyhetsförmedling och opinionsbildning. Returpappersfrågan har nyligen behandlat i utskottets motionsbetänkande 2019/20:MJU13. Liberalernas förslag till utskottets ställningstagande fick brett stöd i utskottet och lyder enligt följande:

 

”..... Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper berör tidningspapper. En framtida insamling av tidningspapper bör beakta konsekvenser för pappersåtervinningen och kostnaderna för insamlingen. Utskottet understryker vikten av att insamling och återvinning av tidningspapper fungerar väl, att konsekvenser för tidningsbranschen beaktas och att returpappersinsamlingen både är kostnadseffektiv och främjar cirkulär ekonomi. För att inte föregå resultatet av utvärderingen och det beredningsarbete som pågår föreslås att motionerna 2019/20:596 yrkande 5 och 2019/20:2761 yrkande 35 lämnas utan vidare åtgärd. ”

 

Betänkandet (MJU13 justerades 28 april 2020.

 

Moderaternas utskottsinitiativ

Moderaterna anmälde ett utskottsinitiativ avseende returpappersinsamling den 23 april 2020.

 

Förslaget (tillkännagivande) lyder enligt följande:

 

Moderaterna i miljö- och jordbruksutskottet väcker därför ett utskottsinitiativ i enlighet med RO 9 kap. 16 § och föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen:

att regeringen snarast bör återinföra de regler i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper som gällde innan regeringsbeslutet 28 juni 2018 tills dess att en mer genomgripande översyn av finansieringen för återvinningen av returpapper har genomförts.

Utskottet beslutade att bereda moderaternas utskottsinitiativ.

 

Utskottets beredning

Under utskottets beredning har sakupplysningar lämnats av aktörerna där det framgått att en lösning om att återgå till 2014 års förordning inte löser tidningsbranschens problem, och insamlingen av returpapper, vilket lett till att moderaterna föreslår 2 juni 2020 att utskottsinitiativet ges en ny inriktning:

 

att regeringen skyndsamt utarbetar och klargör för berörda aktörer hur en övergångslösning ska se ut.

att regeringen skyndsamt och i nära dialog med berörda aktörer ska ta fram en lösning för ett långsiktigt välfungerande insamlingssystem av returpapper som säkerställer en hög återvinningsgrad och en hållbar finansieringsmodell.

att lösningen bör föregås av tydliga konsekvensanalyser vad gäller miljönytta och återvinningsgrad tillsammans med ekonomiska konsekvenser för berörda aktörer.

I pågående beredning framgick den 1 juni 2020 att för moderaternas nya förslag finns stöd av en majoritet i utskottet.

 

Liberalernas förslag

Liberalerna stödjer inte moderaternas utskottsinitiativ, eller det nya förslaget, då dessa inte löser problemen gällande returpappershanteringen. 

I utskottets pågående beredning av utskottsinitiativet har det framkommit att en återgång till den tidigare förordningen från år 2014, med fortsatt producentansvar, ger fortsatt negativa konsekvenser för aktörer och är därmed inte en lösning.

I beredningen av utskottsinitiativet har många olika aktörer fått ge sin syn på returpappersfrågan.

 

Liberalerna anser att riksdagen bör tillkännage sin mening för att definiera vad en skyndsam lösning innebär och föreslår därmed att utskottet bör rikta ett tillkännagivande med konkret inriktning på lösning. Lösningen handlar om att förordningar bör upphävas gällande returpapper samt att producentansvaret avskaffas för returpapper.

Regeringen har meddelat att man har för avsikt att slopa producentansvaret av returpapper och därmed också det utökade producentansvaret som skulle ha börjat gälla vid årsskiftet. Liberalerna anser att riksdagen kan tydliggöra sin mening om lösningar gällande returpappershanteringen genom tillkännagivande.

Det krävs en skyndsamt agerande genom att utvecklingen snabbt även påverkats av Covid-19.  Dagstidningar och tidskrifter spelar en viktig roll i samhället för journalistik, nyhetsförmedling och  opinionsbildning. Den cirkulära ekonomin behöver även värnas i sammanhanget men ett returpapperssystem med ökade kostnader för returpapper påverkar intresset för återvunnet papper som blir mindre attraktivt att använda vilket riskerar påverka den cirkulära ekonomin negativt. Det bör även noteras att intresset för att bedriva tillståndspliktigt insamlingssystem i Sverige utifrån den nya förordningen 2018 är obefintlig. En skyndsam lösning är därmed föranledd även av detta skäl. Det fortsatta arbetet ger möjlighet för fortsatt dialog med berörda aktörer.

 

Liberalerna menar att de lösningar som framkommit i beredningen av frågan om returpapper innebär att det rimliga är att returpapper hanteras i enlighet med det övriga kommunala ansvaret inom avfallssektorn.

 

Liberalerna föreslår därmed att utskottet tillkännager till regeringen att Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphävs skyndsamt samt att producentansvaret för returpapper avskaffas med utgångspunkt i att regleringen utgår från miljöbalken och hanteras därmed jämställt med övriga kommunala ansvaret inom avfallssektorn. Kommunerna bör ges möjlighet att organisera insamlingen kostnadseffektivt.

 

 

Förslag till beslut

  • Riksdagen tillkännager till regeringen som sin mening att Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper bör upphävas skyndsamt, att producentansvaret för returpapper avskaffas samt att kommunerna ges möjlighet att organisera insamlingen kostnadseffektivt. 


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2019/20:43

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 maj 31 maj 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 194

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationen när det gäller meddelande av frivilligt deltagande i systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp inom internationell luftfart (Corsia) från och med den 1 januari 2021 och av det alternativ som valts för beräkning av flygplansoperatörernas kompensationskrav under perioden 2021–2023

COM(2020) 202

SWD(2020) 83

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormer för olivoljor och olivoljor av pressrester

och
”staff working document”


COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union
in the Council of Members of the International Olive Council (IOC)
as regards trade standards applying to olive oils and olive pomace oils

COM(2020) 204

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas erfarenheter av genomförandet av nationella mål som fastställts i deras nationella handlingsplaner och om framstegen när det gäller genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel

COM(2020) 205

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/1838 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2020 i Östersjön, och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2020 i unionens vatten och andra vatten

COM(2020) 207

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om användningen av ytterligare uttrycks- och presentationsformer för deklaration av näringsämnen

COM(2020) 208

SWD(2020) 87

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Utvärdering av förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och av förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

och
”staff working document”

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Evaluation of Regulation (EC) No 1107/2009 on the placing of plant protection products on the market and of Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides

COM(2020) 215

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

COM(2020) 381

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2020) 1454

Överträdelse av unionsrätten gällande införlivandet av rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

C(2020) 2503

Överträdelse av unionsrätten gällande genomförandet av artiklarna 3.2 och 4.1 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter samt artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar

C(2020) 3107

KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) …/… av den 18.5.2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller undantagande av inkommande flygningar från Schweiz från EU:s system för handel med utsläppsrätter

C(2020) 3267

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.5.2020 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2019

C(2020) 3319

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.5.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

C(2020) 3321

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.5.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 3260

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.5.2020 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2019

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Återrapporter rådsmöten

Rapport från informellt videomöte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar den 13 maj 2020

Samråd

Samråd inom politikområde havsfrågor och fiske

Samråd inom politikområde klimat

Antagna lagstiftningsakter

Lagstiftningsakt antagen den 13 maj 2020

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 94.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 16-17 april 2020

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 16-17 april 2020

Övrigt

ST 7987/20

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Austrian Federal Council

SWD(2020) 93

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of links between CAP Reform and Green Deal

ST 8339/20

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 final] Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Senate of the Kingdom of the Netherlands

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.