Protokoll utskottssammanträde 2019/20:43

Näringsutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43

DATUM

2020-06-16

TID

09.00–09.11

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per videolänk


Utskottet beslutade att tillåta följande att vara uppkopplade per videolänk: Mattias Jonsson (S), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Mathias Tegnér (S), Åsa Eriksson (S), Eric Palmqvist (SD), Peter Helander (C), Patrik Engström (S), Per Schöldberg (C) och Amanda Palmstierna (MP).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:42.

§ 3

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (NU20)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:183 och motioner om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet noterade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 juni kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 18 juni 2020

Helene Hellmark Knutsson


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:43

§ 1–4

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

U

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

U

Helena Lindahl (C)

U

Birger Lahti (V)

U

Lotta Olsson (M)

U

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

U

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

U

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

U

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

U

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

U

Helena Antoni (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

U

Lorena Delgado Varas (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

X

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

U

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.