Protokoll utskottssammanträde 2019/20:44

Finansutskottets protokoll 2019/20:44Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:44

Datum

2020-04-06

Tid

kl. 16:00-17:20

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Riksbankens åtgärder med anledning av coronaviruset
Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade utskottet om hur Riksbankens åtgärder bidrar till att mildra coronakrisens effekter på ekonomin.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19

Utskottet överlade med finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av medarbetare från Finansdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag COM (2020) 139 och Regeringskansliets överläggningspromemoria.

Finansministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

”Regeringen ser betydande risker med förslaget att upprätta SURE. EU:s medlemsländer har eget ansvar att upprätthålla tillräckligt starka offentliga finanser för att hantera arbetsmarknadsrelaterade utgifter. Trots att SURE föreslås som en temporär mekanism ser regeringen en risk för att dess upprättande kan bidra till att liknande stödmekanismer av mer permanent natur etableras framöver.

Regeringen noterar samtidigt att många andra medlemsländer väntas stödja förslaget och att en majoritet för förslaget därför kan komma att uppnås. Givet detta och den rådande extraordinära situationen behöver regeringen vara beredd att diskutera förslaget. Viktiga utgångspunkter i en sådan diskussion är budgetrestriktivitet och lämpliga incitament samt att instrumentet förblir temporärt och är avgränsat. Det finns flera frågor som behöver klargöras, t.ex. hur instrumentet skulle kunna komma att belasta den svenska statsbudgeten, mer specifikt vilka åtgärder som instrumentet ska kunna finansiera, hur lån från SURE ska fördelas mellan låntagarländer och hur snabbt instrumentet ska kunna träda i kraft.”

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vänsterpartiet vill ersätta texten efter ”... beredd att diskutera förslaget.”

, med att: ”Regeringen ska återkomma till riksdagen för att precisera vilka utgångspunkter som ska gälla i diskussionen.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Aktuella frågor och åtgärder med anledning av coronaviruset
Information

Finansminister Magdalena Andersson

§ 4

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:42 och 43.

§ 5

Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU56)
Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:146.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag 7 april kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

Till protokoll

2019/20:44

§ 1- 6

Ledamöter

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/

U

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

-

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

-

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

X

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

X

§ 1–2

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/

U

V

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.