Protokoll utskottssammanträde 2019/20:44

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:44

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44

DATUM

2020-06-04

TID

09.55 – 10.05

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:40 och 41.

§ 2

En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik (MJU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:137 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU19.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet (MJU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:156 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU20.

M-, SD-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Förslag om utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg (C)

Utskottet fortsatte att bereda Centerpartiets förslag om ett utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg.

Utskottet beslutade att inleda beredningen av utskottsinitiativet som ett ärende.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet begärde i enlighet med 10 kap. 9 § riksdagsordningen att utskottet ska inhämta upplysningar i ärendet från företrädare för Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Justitiedepartementet, länsstyrelserna m.fl. i enlighet med vad som anförs i bilaga 2.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 juni 2020.

Vid protokollet

Justeras den 9 juni 2020

Ulrika Heie

MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:44

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

Hanna Westerén (S)

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

Runar Filper (SD)

Magnus Manhammar (S)

Elin Segerlind (V)

Betty Malmberg (M)

Martin Kinnunen (SD)

Malin Larsson (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Marlene Burwick (S)

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Helena Antoni (M)

X

Stina Larsson (C)

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Joakim Sandell (S)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Olle Thorell (S)

X

Ida Karkiainen (S)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Karin Enström (M)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Camilla Brodin (KD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via videolänk


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:44

Från Socialdemokraterna: Ang C initiativ av skyddsjakt på varg.

S, MP, L anser att det finns frågor kopplade till skyddsjakt som är värda att lyssna av med en hearing i det fall förslaget till utskottsinitiativ vinner stöd hos en majoritet i utskottet.

En av frågorna – om att ändra sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt – anser vi är en fråga som primärt borde hanteras av KU, alternativt måste KU och ansvarigt statsråd tillfrågas om yttranden inför beredningen.

Flera av frågorna är intressanta och kan kopplas till bredare perspektiv. Ndep , Mdep och Justitsie dep. bör höras vid en hearing.

Skillnaderna mellan beslut i olika länsstyrelser beror de på att länsstyrelserna gör olika tolkningar, har olika rutiner, eller är det en anpassning till att rådande omständigheter är olika?

Belys beslutsläget kring rena myndighetsuppgifter, exempelvis kartmaterial?

Vilka frågor ryms inom gällande lagstiftning? Kan 23 a § i Jaktförordningen inte används i högre utsträckning – och utveckla vägledning med avseende på denna paragraf, samt vägledning om användning av hund vid jakt?

Allmän kunskap om forskningen kring bevarandebiologiska perspektiv?

Centern föreslår.

Gör det möjligt att vid behov tillåta skyddsjakt på helt revir istället för enskilda individer.

Kommentar:

Frågeställningar:

Finns det ett juridiskt hinder för detta idag?

formuleringenskyddsjakt på helt revir istället för enskilda individer” Det är nästan alltid enskilda revir sökande ungvargar som ställer till skada och därav behöver skyddsjaga. När det gäller genetisk status skicket på varg stammen och ev. regionala skillnader så vill vi lyssna på SVA för att få en bild av det.

Här är det viktigt att höra länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Viltskadecenter samt förslag på forskare: Inga Ängsteg, Nils Ryman eller Linda Laikre Stockholms universitet, Guillaume Chapron Skandulv, Juridik: Jan Darpö eller Yaffa Epstein.

Gör det tryggare, enklare och snabbare och för personer att ansöka om skyddsjakt.

Kommentar:

Ett snabbspår, bör väl utredas, men här är det skillnaden mellan länsstyrelserna påtaglig, i Västerbotten går det väldigt fort, ett par timmar, men på andra ställen tar det längre tid.

På vad sätt är det svårt eller otryggt idag? Däremot finns ett motsatt problem, att vissa länsstyrelsen beviljar skyddsjakt muntligt bara någon ringer in en muntlig ansökan, och sedan skriver beslut i efterhand. Åhus-konventionen får inte sättas ur spel.

Vad är problemet? lyssna på SSR, LRF, Naturskyddsföreningen, samt länsstyrelserna.

Skapa länsvisa kartor över särskilt sårbara områden för tamdjurshållningen för att underlätta och skynda på beslut om skyddsjakt.

Kommentar:

Varje fall bör väl hanteras unikt men finns det behov av kartor så ska det väl inte vara ett hinder att ta fram dom.- Vad finns det för kartor idag? Är detta något som försvårar beslut idag?

Finns det något som hindrar det i dag? Här är det viktigt att höra länsstyrelserna.

Ändra sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt.

Kommentar:

Vad är skälet? Hot och repressalier mot bönder och jägare borde väl hanteras som den brottslighet det är. Men svårt vara emot att det utreds, frågan om lagskärpning mot djurrättsaktivisterna bereds på regeringskansliet. Finns det exempel där människor drar sig för att ansöka för att de är rädda för trakasserier? Om det skulle sekretessbeläggas vem som sökt är det fortfarande viktigt att skälen för skyddsjakten är offentliga så att miljöorganisationer kan använda sina rättigheter enligt Åhus-konventionen.

Viktigt höra KU och Polisen, BRÅ, viktigt klargöra om det krävs ny lagstiftning?

Tillse att staten tar en större ansvar för skyddsjakt.

Kommentar.

Budgetpåverkande borde väl drivas i budgetförhandlingarna, dessutom periodiserande, Liknar LRF och storskogsbrukets förslag på kostanden för skyddsjakt på Vildsvin och klövvilt.

Vad är kostnaderna idag? Vissa länsstyrelser tar delvis kostnaderna för bl.a. helikopter.

Har detta budgetpåverkan?

Viktigt lyssna av finansdepartementet näringsdepartementet och berörda organisationer: LRF, SSR, WWF, Naturvårdsverket.

Staten tar ett större ansvar för att fler hundar certifieras som kan säkerställa att det skett

Vargangrepp.

Kommentar: Budgetpåverkande borde väl drivas i budgetförhandlingarna

Hur fungerar certifiering idag, beskrivning av verksamheten?

Hur kan staten ta ett större ansvar?

Vad är behovet? Viktigt lyssna med länsstyrelserna Viltskadecenter och Svenskajägarförbundet

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.