Protokoll utskottssammanträde 2019/20:44

Näringsutskottets protokoll 2019/20:44

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44

DATUM

2020-06-16

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling

Utskottet överlade med statsrådet Anna Hallberg, åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, om regeringens förslag till svensk ståndpunkt gällande kommissionens förslag till reviderade förslag till internationellt upphandlingsinstrument (IPI), COM(2016) 34.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i överläggningspromemorian (se bilaga 2).

M-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi står bakom regeringen ståndpunkt, men anser att den bör kompletteras med en tydlig svensk röd linje, dvs. en gräns för när Sverige inte kan acceptera en kompromiss. Regeringen har i sin ståndpunkt angett att man avser verka för så lite administrativ börda som möjligt och för att IPI-besluten ska bli begränsande till antalet. Regeringen har dock inte specificerat omfattningen av dessa krav. Därför bör regeringen återkomma med en tydlig gräns för vad som kan accepteras i förhandlingarna.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Vi står i stort bakom den svenska ståndpunkten. Dock anser vi att de mer oklara formuleringarna "så grön som möjligt" och "grön inriktning", såväl i detta som i andra sammanhang, är olyckliga. Vi menar att det i alla sammanhang bör framhållas att det är fossilfritt och fossilfrihet som ska nås, för att inte utesluta tekniska landvinningar som är en del av lösningen och möjliggörarna. Vi anser därför att den svenska ståndpunkten bör ändras i detta avseende.

Vid sammanträdet närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

§ 2

REACT-EU och följdändringar i förslaget till lagstiftningspaketet 2021–2027 och Fonden för rättvis omställning

Utskottet överlade med statssekreterare Per Callenberg, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet, om regeringens förslag till svensk ståndpunkt gällande kommissionens förslag till REACT-EU, COM(2020) 451, och följdändringar i förslagen till dels lagstiftningspaket 2021–2027, COM(2020) 450 och COM(2020) 452, dels Fonden för rättvis omställning, COM(2020) 460.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i överläggningspromemorian (se bilaga 3).

M-ledamöterna och SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt:


Vi står bakom regeringens ståndpunkt, men anser att ett tillägg bör göras där regeringen dels understryker betydelsen av en ändamålsenlig uppföljning av finansieringslösningarna, dels framhåller vikten av självfinansiering av EU:s medlemsstater.

KD-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Sveriges inställning är att Europa behöver ställa om till fossilfri energi. Både de förnybara energislagen och kärnkraften måste användas effektivt i omställningen. Därför bör det enligt min mening inte finnas något utrymme inom Fonden för rättvis omställning, COM(2020) 460, för stöd till investeringar i gasinfrastruktur.

L-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt:

Covid-19 har slagit hårt mot Sverige och hela EU. Det är en katastrof som orsakat stort mänskligt lidande och som i förlängningen kommer skapa en djup ekonomisk kris som vi bara sett början av. För mig är det självklart att det behövs mer samarbete och solidaritet inom EU för att resa oss ur denna kris. För ett litet, exportberoende land som Sverige är välståndet direkt beroende av återhämtningen i hela EU. När det går bra för Europa går det bra för Sverige.

Mot den bakgrunden är kommissionens förslag till ny långtidsbudget och återstartsfond välkommet men tyvärr inte helt i linje med det EU behöver och det jag vill se. Jag menar därför att regeringens position bör vara följande:

Regeringen ska verka för att satsningar ska ske för att ta EU ur krisen, i första hand genom att gemensamt låna till gemensamma investeringar för att ställa om och stärka den europeiska ekonomin. EIB bör i denna del vara ett verktyg som används i ökad utsträckning. Genom att EU gemensamt tar ansvar kan satsningar på klimat, digitalisering och konkurrenskraft komma på plats. Dessa satsningar bör ytterst godkännas av kommissionen.

Det är angeläget att alla länder känner att de själva bär ett stort och långsiktigt ansvar för sin ekonomiska återhämtning och utveckling. Självklart måste alla investeringar, lån och bidrag från EU vara beroende av att de reformer som den ekonomiska terminen anser nödvändiga också sjösätts, samt att rättsstatens principer respekteras. En framkomlig väg i denna del är att kommissionen helt tar ansvar över utbetalningar från EU-fonder som ska gå till länder som står under ett artikel 7-förfarande.

Beaktat fördelningen mellan investeringar, lån och bidrag i kommissionens förslag bör regeringens position enligt min mening vara att verka för att en större del av återstartsfonden ska gå till EU-gemensamma investeringar.

Nya egna medel ska inte uteslutas som möjlig finansiering av återstartsfonden och för att på sikt minska ländernas medlemsavgifter till budgeten. Varje beslut om egna resurser måste bedömas, utvärderas och granskas fristående. Jag ser exempelvis att en koldioxidskatt skulle vara både en viktig åtgärd för att nå klimatmålen och en möjlig inkomstkälla för EU.

Vidare bör den svenska positionen utformas på ett sätt som långsiktigt gör att Sverige inte tappar inflytande i EU. Om Sverige ska vara en omistlig del av EU:s kärna måste tal om solidaritet i Europa också omsättas i praktiken med lyhördhet för alla medlemsstaters bästa. Sverige behöver tydligt agera och vara proaktiva i samtalen med övriga medlemsländer och kommissionen.

Jag menar att EU kan och ska spela en större roll i återhämningen efter Covid-19 och är därför beredd att välkomna en större EU-budget om den innehåller en kraftig omprioritering för klimat, forskning, tillväxt och konkurrenskraft.

Vidare har jag en avvikande ståndpunkt vad gäller investeringar i gasinfrastruktur. Sveriges inställning är att Europa behöver ställa om till fossilfri energi. Både de förnybara energislagen och kärnkraften måste användas effektivt i omställningen. Därför bör det enligt min mening inte finnas något utrymme inom Fonden för rättvis omställning, COM(2020) 460, för stöd till investeringar i gasinfrastruktur.


Vid sammanträdet närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet noterade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 18 juni 2020

Helene Hellmark Knutsson


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:44

§ 1–3

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Helena Antoni (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Kjell Jansson (M)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Johan Forsell (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Johan Hedin (C)

X

Larry Söder (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.