Protokoll utskottssammanträde 2019/20:45

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:45

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:45

DATUM

2020-06-09

TID

10.40 – 10.50

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:42, 43 och 44.

§ 2

Utskottsinitiativ om returpappersinsamling (MJU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett utskottsinitiativ om returpappersinsamling.

M-ledamöterna förklarade att de drar tillbaka det tidigare lagda förslaget till utskottsinitiativ med hänvisning till bilaga 2.

L-ledamoten förklarade att hon också drar tillbaka sitt förslag i ärendet med hänvisning till tidigare ingiven argumentation (Utskottssammanträde 2019/20:43, bilaga 2).


Utskottet beslutade att avskriva ärendet.

§ 3

Förslag om utskottsinitiativ om ett hållbart svenskt fiske (V)

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om ett utskottsinitiativ om ett hållbart svensk fiske.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig V-ledamoten.

§ 4

Uppföljning av resultatredovisningen för utg.omr. 20 och utg.omr. 23 i budgetpropositionen för 2021

På uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag beslutade utskottet att dels följa upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 20 och 23 i budgetpropositionen för 2021, dels ge uppföljnings- och utvärderingsgruppen mandat att bestämma inriktning på uppföljningen av utgiftsområdena.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 juni 2020.

Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:45

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

Hanna Westerén (S)

Isak From (S)

John Widegren (M)

Runar Filper (SD)

Magnus Manhammar (S)

Elin Segerlind (V)

Betty Malmberg (M)

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Marlene Burwick (S)

X

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Teres Lindberg (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Karin Enström (M)

X

Erik Ottosson (M)

O

Thomas Morell (SD)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Jonny Cato (C)

X

Tina Acketoft (L)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via videolänk
MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:45

Moderaterna drar tillbaka sitt utskottsinitiativ angående returpappersinsamling som registrerades vid Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde den 16 april.

 

Vi gör det dels mot bakgrund av att regeringen den 23 april meddelade att man avser att utarbeta en lösning för en långsiktigt hållbar insamling av returpapper, dels efter vad som framkommit under beredningen då regeringen meddelat att nuvarande regler gäller under en övergångsperiod, med hänsyn till att nuvarande aktör kan bära ansvaret som längst till och med den 31 december 2021. Regeringen har därmed hörsammat denna del i Moderaternas utskottsinitiativ, vilket vi ser som viktigt för att säkra såväl miljönytta som villkoren för tidningar och journalistik i vårt land.

 

Under beredningen av vårt utskottsinitiativ har Moderaterna fört fram att regeringen skyndsamt ska få på plats en övergångslösning. Liksom att skyndsamt göra en genomgripande översyn gällande den långsiktiga finansieringen för återvinning av returpapper, inklusive konsekvensutredningar vad gäller både miljönytta, återvinningsgrad samt ekonomiska konsekvenser för berörda aktörer. Regeringen har meddelat att detta kommer att ingå i den remiss som ska presenteras före sommaren 2020.

Moderaterna kommer fortsatt att följa frågan.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.