Protokoll utskottssammanträde 2019/20:45

Näringsutskottets protokoll 2019/20:45

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:45

DATUM

2020-06-18

TID

10.30–10.50

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Lars Hjälmered (M), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Peter Helander (C), Helena Antoni (M), Josef Fransson (SD) och Amanda Palmstierna (MP).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:43 och 2019/20:44.

§ 3

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd (NU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:183 om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 20 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av S-, V- och MP-ledamöterna,

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten.


§ 4

Effektsituationen i södra Sverige

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Anders Ygeman och företrädare för Svenska kraftnät för information om effektsituationen i södra Sverige.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum

tisdagen den 23 juni kl. 14.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 juni 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:45

§ 1–5

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

O

Lotta Olsson (M)

O

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

Helena Antoni (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.