Protokoll utskottssammanträde 2019/20:45

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:45

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:45

DATUM

2020-05-28

TID

10:30–11:30

NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Pia Nilsson (S), Lars Püss (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Michael Rubbestad (SD), Annika Hirvonen Falk (MP), Maria Nilsson (L), Roza Güclü Hedin (S), Noria Manouchi (M), Aylin Fazelian (S), Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Berglund (MP) och Pia Steensland (KD) samt tjänstemän från utbildningsutskottets kansli, att vara uppkopplade per telefon.

Vidare tilläts generaldirektören Anders Söderholm och avdelningschefen Annika Pontén från Universitets- och högskolerådet samt generaldirektören Karin Röding och avdelningschefen Tuula Kuosmanen från Universitets- och högskolerådet, att vara uppkopplade per telefon (punkterna 1–2).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Information från Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet om lärarutbildning m.m.

Generaldirektören Anders Söderholm och avdelningschefen Annika Pontén från Universitetskanslersämbetet samt generaldirektören Karin Röding och avdelningschefen Tuula Kuosmanen från Universitets- och högskolerådet, var uppkopplade per telefon och informerade om ansökningsläget till högskolan och särskilt om utvecklingen av lärarutbildningarna.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:42 och 2019/20:43.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 juni 2020.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 2 juni 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:45

§§ 1-6

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

U

Lars Püss (M)

U

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

U

Fredrik Christensson (C)

U

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

U

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

U

Gudrun Brunegård (KD)

U

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

U

Annika Hirvonen Falk (MP)

U

Maria Nilsson (L)

U

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

U

Noria Manouchi (M)

U

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Aylin Fazelian (S)

U

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

U

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

U

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

U

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon


UTBILDNINGSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:45

Inkomna skrivelser

Förfrågan om möte från Swedish Aerospace Industries
(dnr 1897-2019/20)

Skrivelse från Stockholms Musikpedagogiska Institut om
Kulturskoleklivet (dnr 1913-2019/20)


UTBILDNINGSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2019/20:45

Inkomna EU-dokument

Rapport informellt ministermöte (utbildning) 18 maj 2020

Rapport informellt ministermöte (utbildning) 18 maj 2020

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.