Protokoll utskottssammanträde 2019/20:46

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:46

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:46

DATUM

2020-06-16

TID

11.00 – 13.20

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Mats Nordberg (SD), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Magnus Ek (C), Stina Larsson (C), Peter Helander (C) och Amanda Palmstierna (MP).

§ 2

Sammanträde vid arbetsplenum

Utskottet beslutade om att sammanträda samtidigt med arbetsplenum tisdagen den 16 juni 2020 kl. 11.00.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Informell videokonferens mellan EU:s miljöministrar 23 juni 2020

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin med medarbetare lämnade via videolänk information inför det informella miljöministermöte som äger rum via videolänk den 23 juni 2020.

§ 4

Vissa fiskefrågor


Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade information i vissa fiskefrågor.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:45.

§ 6

Utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg (C)

Utskottet fortsatte beredningen av ett utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 233.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna EU-dokument

EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och föranledde ingen vidare åtgärd.

§ 9

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigades att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordförande bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 10

Information om forskningsseminarium

Kanslichefen meddelade att en forskningsförmiddag planeras i riksdagen till den 8, alternativt 22, april 2021. Förslag på forskningsfrågor att lyfta inlämnas till kansliet.

§ 11

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en glad sommar.

Vice ordförande tackade ordförande för hennes insatser under våren.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:46

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. T.o.m. 2020-11-29

-

-

-

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

U

U

U

U

U

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

U

U

U

U

U

Hanna Westerén (S)

U

U

U

U

U

Isak From (S)

U

U

U

U

U

John Widegren (M)

U

U

U

U

U

Runar Filper (SD)

U

U

U

U

U

Magnus Manhammar (S)

U

U

U

U

U

Elin Segerlind (V)

U

U

U

-

-

Betty Malmberg (M)

U

U

U

U

U

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

X

X

Malin Larsson (S)

U

U

U

U

U

Magnus Oscarsson (KD)

U

U

U

U

U

Marlene Burwick (S)

U

U

U

U

U

Nina Lundström (L)

U

U

U

U

U

Mats Nordberg (SD)

U

U

U

U

U

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

U

U

U

U

-

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

U

U

U

U

U

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

U

U

U

U

U

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

U

U

U

U

U

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

U

U

U

-

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

X

X

X

X

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

U

U

U

U

U

Peter Helander (C)

U

U

U

U

U

Fredrik Malm (L)

X

X

-

-

-

Amanda Palmstierna (MP)

U

-

-

-

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via videolänkMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:46

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 10 juni 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 227

Rekommendation till rådets beslut om tillstånd att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering

SWD(2020) 102

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document Recomendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands

SWD(2020) 103

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Recomendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands

COM(2020) 233

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen

COM(2020) 380

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 Ge naturen större plats i våra liv

COM(2020) 440

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens justerade arbetsprogram för 2020

Rådsmöten

Informell videokonferens 8 juni 2020

Informell videokonferens för jordbruksministrarna den 8 juni 2020

Övrigt

EU-domstolens mål C-361/19

Svar på frågor från EU-domstolen i mål C-361/19 (De Ruiter) gällande begäran om förhandsavgörande angående giltigheten av artikel 99.1 i Europaparlaments och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och artikel 73.4 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av nämnd förordning vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor
EU-domstolens mål C-361/19 svar på frågor

Särskild rapport

Särskild rapport Biologisk mångfald i odlingslandskapet: GJP:s bidrag har inte hejdat minskningen

ST 8683/20

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - French Senate

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.