Protokoll utskottssammanträde 2019/20:46

Näringsutskottets protokoll 2019/20:46

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:46

DATUM

2020-06-23

TID

14.00–15.25

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Peter Helander (C), Patrik Engström (S), Josef Fransson (SD), Lorena Delgado Varas (V) och Niels Paarup-Petersen (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Effektsituationen i södra Sverige

Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, och generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät var uppkopplade per videolänk och lämnade information och svarade på frågor om effektsituationen i södra Sverige.

Vid sammanträdet närvarade även tjänstemän från Infrastrukturdepartementet och en medarbetare från Svenska kraftnät per videolänk.

§ 3

Anmälan av inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse för kännedom (enligt bilaga 2).

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 4

Förslag till utskottsinitiativ

KD-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ om att skjuta upp avvecklingsplanerna av Ringhals 1.

Utskottet beslutade med röstsiffrorna 9 mot 8 att inte ta något initiativ.

Mot beslutet anmälde M-, SD-, KD- och L-ledamöterna avvikande mening och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 5

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum vid behov torsdagen den 27 augusti kl. 10.00 och torsdagen den 3 september kl. 10.00, därefter torsdagen den 10 september kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 juni 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:46

§ 1–6

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

O

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Helena Antoni (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.