Protokoll utskottssammanträde 2019/20:46

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:46

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:46

DATUM

2020-06-02

TID

10:30–11:30

NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad (L), Pia Nilsson (S), Patrick Reslow (SD),

Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Annika Hirvonen Falk (MP), Maria Nilsson (L), Roza Güclü Hedin (S), Noria Manouchi (M), Aylin Fazelian (S), Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Berglund (MP), Niels Paarup-Petersen (C) samt tjänstemän från utbildningsutskottets kansli, att vara uppkopplade per telefon.

Vidare tilläts rättschefen Fredrik Beijer från Migrationsverket (punkterna 1–2) och generaldirektören Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten (punkten 3), att vara uppkopplade per telefon.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Information från Migrationsverket rörande utlandsstudenter

Rättschefen Fredrik Beijer från Migrationsverket var uppkopplad per telefon och informerade om utlandsstudenters möjligheter till uppehållstillstånd med anledning av covid-19.

Information från Folkhälsomyndigheten med anledning av covid-19

Generaldirektören Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten var uppkopplad per telefon och informerade om aktuella utbildningsfrågor rörande covid-19.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:44 och 2019/20:45.

Övriga frågor

Daniel Riazat (V) efterfrågade information om situationen för gymnasieelever med anledning av covid-19.

Ordföranden konstaterade att presidiet kommer att bereda frågan.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni 2020.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen 4 juni 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:46

§ 1-6

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

U

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

U

Lars Püss (M)

X

Patrick Reslow (SD)

U

Caroline Helmersson Olsson (S)

U

Fredrik Christensson (C)

U

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

U

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

U

Gudrun Brunegård (KD)

U

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

U

Maria Nilsson (L)

U

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

U

Noria Manouchi (M)

U

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Aylin Fazelian (S)

U

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

U

Niels Paarup-Petersen (C)

U

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.