Protokoll utskottssammanträde 2019/20:47

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:47

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:47

DATUM

2020-08-25

TID

11.00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Mats Nordberg (SD), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Stina Larsson (C) och Peter Helander (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Informationsdag om utskottsinitiativ avseende skyddsjakt på varg

Utskottet beslutade att hålla en informationsdag om ett utskottsinitiativ avseende skyddsjakt på varg den 14 september 2020.

§ 3

Överlämnande av proposition

Utskottet beslutade, under förutsättning av finansutskottets medgivande, att överlämna proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna EU-dokument

EU-dokument anmäldes och föranledde ingen vidare åtgärd.

§ 5

Inkomna skrivelser

–

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Forskningsseminarium april 2021

Kanslichefen meddelade att förslag på forskningsfrågor att lyfta på ett forskningsseminarium i april 2021 kan inlämnas till kansliet fram t.o.m. torsdag förmiddag 27 augusti 2020.

S-, SD-, och MP-ledamöternas redan inlämnade förslag på forskningsfrågor presenterades kort.

§ 7

Inbjudan till interparlamentarisk konferens i Berlin den 4-5 oktober 2020

Kanslichefen anmälde en inbjudan från tyska Förbundsdagen till interparlamentarisk konferens om den europeiska gröna given och den gemensamma jordbrukspolitiken i Berlin, Tyskland den 4-5 oktober 2020.

Konferensen genomförs inom ramen för det tyska ordförandeskapet.

Två ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet har möjlighet att delta.

Utskottet gav presidiet i uppgift att ta ställning till utskottets representanter. John Widegren (M), Staffan Eklöf (SD) och Nina Lundström (L) anmälde att de kan delta om presidiet inte själva vill delta.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 1 september 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 1 september 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:47

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

U

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

U

Hanna Westerén (S)

-

Isak From (S)

U

John Widegren (M)

U

Runar Filper (SD)

U

Magnus Manhammar (S)

U

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

-

Martin Kinnunen (SD)

-

Malin Larsson (S)

U

Magnus Oscarsson (KD)

U

Marlene Burwick (S)

U

Nina Lundström (L)

U

Mats Nordberg (SD)

U

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

U

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

U

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

U

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

U

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

Peter Helander (C)

U

Stina Larsson (C)

U

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via videolänk


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:47

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 11 juni – 19 augusti 2020

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2020) 248

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Mot ett mer hållbart fiske i EU: lägesrapport och riktlinjer för 2021

SWD(2020) 112

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ANNEX Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards more sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2021

COM(2020) 255

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser avseende antagandet av gemensamma driftsförfaranden

COM(2020) 259

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG)

SWD(2020) 60

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Key stages and progress up to 2019 Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)

SWD(2020) 61

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Review of the status of the marine environment in the European Union Towards clean, healthy and productive oceans and seas Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)

SWD(2020) 62

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Background document for the Marine Strategy Framework Directive on the determination of good environmental status and its links to assessments and the setting of environmental targets Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)

COM(2020) 266

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om framstegen när det gäller genomförandet av direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar

COM(2020) 271

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser, avseende ändring av bilagorna I och II till avtalet om sammankoppling och antagande av tekniska standarder för sammankoppling

COM(2020) 307

RAPPORT från kommissionen Årlig sammanfattande rapport för 2018 om genomförandet av systemet med Flegtlicenser enligt förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

COM(2020) 308

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det området som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EU) nr 520/2007

COM(2020) 329

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén En ny modell för den maritima strategin för Atlanten - Handlingsplan för Atlanten 2.0 En uppdaterad handlingsplan för en hållbar, motståndskraftig och konkurrenskraftig blå ekonomi i Europeiska unionens Atlantområde

SWD(2020) 140

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PALIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new approach to the Atlantic maritime strategy – Atlantic action plan 2.0 An updated action plan for a sustainable, resilient and competitive blue economy in the European Union Atlantic area

COM(2020) 334

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

COM(2020) 340

Förslag till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

COM(2020) 341

Förslag till rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

COM(2020) 344

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2020 i unionens vatten och andra vatten

COM(2020) 351

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

COM(2020) 353

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller Förenade kungarikets anslutning till 1995 års konvention om handel med spannmål

COM(2020) 362

Förslag till RÅDETS BESLUT om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor

COM(2020) 377

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2021 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

COM(2020) 378

RAPPORT från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om de översyner som krävs enligt artikel 19.1 i förordning (EU) 2017/852 avseende användning av kvicksilver i tandamalgam och produkter

COM(2020) 379

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 4-6/2020

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2020) 4050

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om fastställande av BAT-slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier, i enlighet med direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

C(2020) 4214

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 29.6.2020 om rättelse av den svenska språkversionen av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

C(2020) 4236

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.6.2020 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller Serbiens BSE-status

C(2020) 4339

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2020

C(2020) 4375

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.6.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 5053

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.7.2020 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2020

C(2020) 5205

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.8.2020 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG

C(2020) 5303

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 6.8.2020 om ändring av bilaga I till beslut 2009/177/EG vad gäller status i landskapet Åland i Finland avseende ett övervakningsprogram för viral hemorragisk septikemi (VHS), i Estland avseende övervaknings- och utrotningsprogram för viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN), i Kroatien avseende koiherpesvirus (KHV) samt i vissa områden i Förenade kungariket avseende infektion orsakad av Bonamia ostreae

C(2020) 5454

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.8.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2020) 5559

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.8.2020 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2019/20:FPM41

Kommissionens utvärdering av EU:s förordning om växtskyddsmedel och EU:s förordning om bekämpningsmedelsrester

2019/20:FPM42

Rapport om EU:s direktiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel

2019/20:FPM43

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030

2019/20:FPM44

Meddelande om Från jord till bord-strategin

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsmöten

Informell videokonferens 23 juni 2020

Rapport informellt ministermöte (miljö och klimat) 23 juni 2020

Informellt miljöministermöte den 13-14 juli 2020

Rapport informellt ministermöte (miljö) den 13-14 juli 2020

Möte i jordbruks- och fiskerådet den 20 juli 2020

Rapport ministermöte (jordbruk och fiske) 20 juli 2020

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet

13-15 maj

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden 13-15 maj 2020

Dokument antagna av Europa-parlamentet 17-19 juni 2020

Översändande av dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden 17-19 juni 2020

Färdplaner

Politikområde folkhälsa, livsmedel, djurskydd, klimat, miljö, havsfrågor och fiske

Fitness Check of the EU legislation on animal welfare

Pharmaceutical Strategy - Timely patient access to affordable medicines

EU Strategy on Adaptation to Climate Change

Sustainable use of pesticides – revision of the EU rules

Evaluation of ocean energy development and support policies

Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC

Update of concentration limit values of persistent organic pollutants in waste

Modernising the EU’s batteries legislation

Chemicals strategy for sustainability

Review of the marketing standards framework for fishery and aquaculture products

Ozone layer protection – revision of EU rules

Politikområde

havsfrågor och fiske

Negotiation mandate for a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the EU and Guinea

Politikområde klimat

Review of EU rules on fluorinated greenhouse gases

Samråd

Jordbruk och landsbygds-utveckling

Konsumentfrågor

Klimat

Havsfrågor och fiske

Havsfrågor och fiske

Transporter (flygbränsle)

Övrigt

ST 8740/20

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Senate of the Republic of Poland

Antagen lagstiftningsakt

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera covid-19-utbrottet

Revisionsrättens översikt 1/2020


Revisionsrättens förhandsbeskriving 06/20

Revisionsrättens rapporter juni-juli 2020

Revisionsrättens särskild rapport 15/2020

Särskild rapport 15/2020 Skydd av vilda pollinatörer i EU: kommissionens initiativ har inte burit frukt

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.