Protokoll utskottssammanträde 2019/20:48

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:48

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:48

DATUM

2020-09-01

TID

11.00 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Hanna Westerén (S), Isak From (S), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Mats Nordberg (SD), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD) och Stina Larsson (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Återrapport om tilläggsanalyser av den skogliga referensnivån inom LULUCF-förordningen

Statssekreterare Eva Svedling med medarbetare från Miljödepartementet gav en återrapport om tilläggsanalyser som Sveriges lantbruksuniversitet utfört av den skogliga referensnivån inom LULUCF-förordningen (EU 2018/841).

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:47.

§ 4

Forskningsseminarium april 2021

Utskottet behandlade frågan om ämnesområde att lyfta på en forskningsförmiddag för utskotten som ska genomföras i april 2021.

Nina Lundström (L) presenterade ett förslag på ämnesområde från Liberalerna.

Utskottet beslutade att lyfta frågeställningar kopplade till vattenbruk/vattenförsörjning. Utskottet gav presidiet i uppgift att precisera frågeställningarna i det fortsatta planeringsarbetet.

§ 5

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2020) 436 Förslag om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Särskild information om fiskerikontroll och spårbarhet

Betty Malmberg (M) föreslog att utskottet ska bjuda in landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, för att lämna information i fråga om fiskerikontroll och spårbarhet.

Utskottet gav presidiet i uppgift att återkomma med förslag på tidpunkt för en information om fiskefrågor.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 14 september 2020 kl. 09.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 september 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:48

§ 1-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

-

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

-

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

X

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

X

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

O

Helena Antoni (M)

Peter Helander (C)

Stina Larsson (C)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.